สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา

สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งมีการพัฒนาการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่การทำกิจกรรม 5 ส. โครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน และจนถึงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ซึ่งทางสำนักงานเลขานุการ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ผมเองสนใจเกณฑ์ของกรมอนามัยในส่วนที่มีชีวิต ชีวา เพราะนอกจากสถานที่ทำงานจะถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยแล้ว คนในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรให้ความสำคัญ ในเรื่องของสุขภาพกาย ใจและจิต ให้มีสมรรถภาพและมีความสุข โดยเฉพาะในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรให้ความสำคัญในสมรรถภาพของกาย ใจและจิต ก่อนที่จะหมดสมรรถภาพ ซึ่งวันนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อหวังจะให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์เป็นชุมชนแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษานี้ผมตั้งใจจะให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดดังกล่าว ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)