รู้ว่ารู้ไม่หมด


          หัวใจของการจัดการความรู้อยู่ที่วิธีคิด   เราจะหลีกเลี่ยงวิธีคิดแบบ 2 ขั้ว   ดำ – ขาว,   ใช่ – ไม่ใช่,   รู้ – ไม่รู้   แต่จะฝึกให้คิดอย่างซับซ้อน   มองเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยงกัน   และเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง 2 ขั้ว   เห็นเรื่องราวที่อยู่ระหว่าง 2 ขั้วนั้น


          ในเรื่องความรู้   เราพูดกันถึงความรู้ของตัวเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่า
·       รู้ว่ารู้
·       รู้ว่าไม่รู้
·       ไม่รู้ว่ารู้
·       ไม่รู้ว่าไม่รู้


          ซึ่งเป็นวิธีมองแยกเป็น 2 ขั้ว   รู้ – ไม่รู้   วิธีคิดแบบ KM น่าจะเรียกว่า คิดแบบติดดาว   คือรู้ระดับ 1 ดาว...ไปจนถึงรู้ระดับ 5 ดาว   


          คนทีมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ   คนที่ไม่เคยบอกตัวเองว่าตนรู้ระดับ 5 ดาวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   คือเป็นคนที่ประพฤติตนเป็นถ้วยชาที่น้ำไม่เต็มแก้ว


          คิดแบบ KM คือคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) รู้ว่าแต่ละเรื่องมีหลากหลายมิติซับซ้อน   ตัวเรามีความรู้บางด้านบางมิติ   แต่ก็อาจจะมืดบอดคิดไม่ถึงในบางมิติ


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   8 ส.ค.48