จังหวัดขอนแก่น สำนักงานข้าราชการพลเรือน ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือพัฒนาข้าราชการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวัดขอนแก่น กพ มข พัฒนาข้าราชสู่ความเป็นเลิศ

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชวน ศิรินันท์พร

เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ยุทธศาสตร์การบริหารราชการยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ

 

จังหวัดขอนแก่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารระดับสูง ได้รับความรู้ในการบริหารราชการยุคใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยมี ท่านที่ปรึกษา ระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน และ ทีมงาน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2548 และ มีกระบวนการติดตามผลการพัฒนาโดยใช้กระบวนการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยทำ After Action Learning หลังสิ้นสุดโครงการทั้งหมด โดยทีมงาน KKU_KM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)