ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชวน ศิรินันท์พร

เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ยุทธศาสตร์การบริหารราชการยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ

 

จังหวัดขอนแก่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารระดับสูง ได้รับความรู้ในการบริหารราชการยุคใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยมี ท่านที่ปรึกษา ระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน และ ทีมงาน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2548 และ มีกระบวนการติดตามผลการพัฒนาโดยใช้กระบวนการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยทำ After Action Learning หลังสิ้นสุดโครงการทั้งหมด โดยทีมงาน KKU_KM