อาจารย์มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (ผึ้ง มน.) และเพื่อนร่วมความคิดหลายท่านได้จิกถามผม (เชิงคาดคั้น) ว่าเมื่อไรจะเปิด blog ของตัวเองสักที ผมก็ขอผัดผ่อนมาจนเห็นว่า ฤกษ์งามยามดี (9 ส.ค.48) จึงได้ขอให้โอ (รัตน์ทวี อ่อนดีกุล) ช่วยจัดการเปิดให้ ส่วนต้นฉบับบันทึกของแต่ละวันคงต้องรบกวนพัช (พัชรา จินาพันธุ์) ช่วยพิมพ์ลงให้
         วัตถุประสงค์หลักของการเปิด blog นี้ คือ “B2B80+” ไม่ได้พิมพ์ผิดครับ “B2B80+” จริง ๆ คือต้องการจะใช้ blog เป็นช่องทางที่จะสื่อสารถึงเพื่อน ๆ (Blog to Blog) ในแวดวงวิจัย-QA-KM ที่กำลังทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างน้อย 80 คน ซึ่งกระจายอยู่ตามคณะต่าง ๆ (รวม 20 คณะ) คณะละอย่างน้อย 3 คน และจากหน่วยงานสายสนับสนุนต่าง ๆ (รวม 20 หน่วยงาน) หน่วยงานละอย่างน้อย 1 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านวิจัย-QA-KM เพื่อช่วยให้เกิดการสื่อสารภายในที่ดียิ่งขึ้น ให้เป็นช่องทางที่เพิ่มเติมจาก “F2F (Face to Face)” ซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว (ทั้ง B2B และ F2F นี้ ผมยืมท่าน ผอ.สคส.อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช มาใช้ครับ) เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนางานของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งหมดประมาณ 80 คนนี้ ผมตั้งใจจะจัด Workshop ให้ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย (KF)” ได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
         อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักเช่นกัน (หลักที่สอง) คือ ต้องการให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป
         วันนี้ (วันอังคารที่ 9 ส.ค.48) เวลา 11.00 – 13.00 น. ขอเชิญทุกท่าน (ผู้แทนจาก มน.) ที่จะเข้าร่วม UKM 3 / 48  ประชุมพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ห้องประชุมหน่วย QA ชั้น 6 ตึก CITCOMS
         วันจันทร์ที่ 15 ส.ค.48 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุม Mobile Unit Committee (MUC) ส่วนเวลา 13.00 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (RSC)
         วันอังคารที่ 23 ส.ค.48 เวลา 08.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)
         วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.48 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ QA และ KM (QAKMC)
         วันจันทร์ที่ 29 ส.ค.48 เวลา 13.30 - 15.30 น.ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (AEC)
         วันอังคารที่ 30 ส.ค.48  เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ (EC)
         ผู้เข้าร่วมประชุมที่กล่าวถึงข้างต้น คือ ส่วนหนึ่งของเป้าหมายหลักที่ผมจะขอสื่อสารด้วยทั้งแบบ F2F และ B2B จึงขอเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ศึกษาเรื่อง blog และเตรียมเปิด blog ส่วนตัวของแต่ละคนเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน CoP ของอาจารย์มาลินี (9 CoPs plus Office in NU) ด้วยครับ
         ขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวนามข้างต้น และผู้อ่านทุกท่านครับ
         วิบูลย์ วัฒนาธร