การหมุนเวียนการทำงาน และการทำงานแบบทีมผสม (Team mixing) ถือเป็นวิธีถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กรที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เนื่องจากคนไม่เพียงนำความรู้ไปใช้ในที่อื่นๆ แต่ยังทำให้ความรู้ของคนถูกส่งผ่านไปสู่ผู้อื่นด้วย บุคลากรแต่ละคนซึ่งต่างก็มีความรู้ในแต่ละด้าน จะต้องถ่ายโอนความรู้ของตนให้แก่บุคคลอื่น หรือเพื่อนร่วมทีมอย่างสม่ำเสมอ

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการหมุนเวียนโอนย้ายพนักงาน ก็คือพนักงานคนนั้นจะทำให้ที่ที่เขาไปอยู่ มีวิธีการและการรับรู้ที่แปลกไปจากเดิมด้วย เพราะพวกเขาจะตั้งคำถาม "โง่ๆ" ที่จะนำไปสู่การ "หยั่งรู้" ใหม่ๆ