มาตรฐานอุดมศึกษา (๘)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาองค์การ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ ลปรร

มาตรฐานที่ ๘

 การพัฒนาองค์การ

 สถาบันมีการพัฒนาองค์การ "ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้" มีระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ ระบบฐานข้อมูลและการใช้สารสนเทศ และ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ท/ไซเบอร์ที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

 ตัวบ่งชี้ (บางตัว )

 ๘.๑ มีหลักฐานการจัดกิจกรรม การพัฒนาสถาบัน "ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้"

       ร้อยละของ " การประชุม แลก เปลี่ยน เรียน รู้

       ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม

       ร้อยละของกิจกรรมที่สถาบันร่วมมือ ศึกษาวิจัย ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 ๘.๒ มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

 ๘.๕ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ท/ไซเบอร์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยดูจาก " ความถี่ของการเยี่ยมชมเครือข่าย "

 ตัวอย่างข้อ สุดท้ายลองศึกษาดูได้จาก webstat4U หรือ sitemeter

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)