วารสารศูนย์บริการวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับ 1 (มกราคม-มีนาคม 2549)

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

          วารสารศูนย์บริการวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2549 ยังคงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และกิจกรรมบริการวิชาการต่อชุมชน ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการมาโดยตลอด ในฉบับนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้อ่านได้รู้วิธีการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการเอื้ออาทรกันในสังคม ท่านสามารถติดตามอ่านได้ในเล่มค่ะ

ผู้จัดการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)