มาตรฐานอุดมศึกษา (๗)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Action Plan and POSDCARE

มาตรฐานที่ ๗

 การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ

 ระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ

 ตัวบ่งชี้ ( ที่สำคัญ )

 ๗.๑ ร้อยละของแผนปฎิบัติงาน ( Action Plan ) มีการบริหารจัดการครบทุกขั้นตอนตามหลักการบริหาร

    P = Planning

   O = Organizing

   S = Staffing

   D = Directing

   C = Collarating

   A = Allocating of resource

   R = Reporting

   E = Evaluaion

 ๗.๓ ร้อยละของผู้บริหารระดับสถาบัน/คณะ/หน่วยงาน และ หลักสูตร ที่มีภาวะผู้นำระดับดี

 ๗.๔ ร้อยละของอาจารย์ประจำ และ บุคคลากร ที่มีส่วนร่วมในการ "บริหาร และ การตัดสินใจ"

 ๗.๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารระดับ สถาบัน/กรรมการสภาสถาบัน มีความหลากหลายใน "การบริหาร และ มีความเป็นอิสระ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)