โครงการส่งเสริมสุขภาพและโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

มะหะดี
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แผนงาน งานบริหารทั่วไป
รหัสกิจกรรมที่ ผู้รับผิดชอบ นางสาวอะมีนา ดือเระซอ ,นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี, นางสาว แวปรีดะห์ จีนารง,นางแวสือเมาะ แวยูโซะ,นางสาวปัทมา อาแว กลยุทธ์โรงเรียนที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีความเป็นไทย กลยุทธ์ สพท.ปน. 1 ที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5,6 ข้อ5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ข้อ 6 เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 - 7.5 ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 ………………………………………………………………………………………………………. 1. หลักการและเหตุผล โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีจุดหมายที่จะสร้างพลังแก่คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครอง ให้สามารถนำแนวคิดด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น สามารถตัดสินใจ อย่างฉลาดเกี่ยวกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันคุณภาพ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี รัฐบาลจึงประกาศให้ทุกคนหมั่นออกกำลังกายทุกวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต สนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มีกิจกรรมที่เป็นไปตามหลักการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

  2.3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมของนักเรียนตามหลักการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ                          

2.4 เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีบทบาทในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2.5 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ดำเนินกิจกรรม จากการประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดภาพเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 1. เผยแพร่นโยบายปลอดอบายมุขและยาเสพติดตลอดปีการศึกษา 2550

2. จัดห้องพยาบาลภาคเรียนละ  1 ครั้ง
3. จัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน       
4. ให้สุขภาพในโรงเรียนตลอดปีกรศึกษา 2550                

 1. ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ
  1. ทดสอบสมรรถภาพ ปีละ 1 ครั้ง
  2. ส่งเสริมสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 3.2 เชิงคุณภาพ
 2. นักเรียน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
 4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1 เผยแพร่นโยบายปลอดอบายมุขและยาเสพติด
  • ประชุมร่วมกันวางแผน/ดำเนินงานตามแผน 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 น.ส.อะมีนา ดือเระซอ
  • สรุปผลและประเมินผล และ คณะครู 2 จัดห้องพยาบาล
  • ประชุมร่วมกันวางแผน/จัดห้องพยาบาล 16 พ.ค. 51 น.ส.แวปรีดะห์ จีนารง
  • สรุปผลและประเมินผล สิ้นสุดกิจกรรม และคณะครู 3 จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  • ประชุมร่วมกันวางแผน/จัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี -สรุปผลและประเมินผล สิ้นสุดกิจกรรม และคณะครู

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 4 ให้สุขศึกษาในโรงเรียน

- กิจกรรมเสียงตามสาย          8 ต.ค 50-19 ก.ย51  น.ส.อะมีนา ดือเระซอ   
- จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุขภาพ       และ คณะครู
- จัดทำแผ่นพับความรู้สู่ชุมชน     
- เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้กับ    
 นักเรียนด้านสุขภาพ    
- สรุปผลและประเมินผล  สิ้นสุดกิจกรรม 

5 การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ตลอดปีการศึกษา

- โรคในช่องปาก   
- โรคหนอนพยาธิ   
- การตรวจเหา    
- การตรวจสายตา   

6 ทดสอบสมรรถภาพ

-ประชุมร่วมกันวางแผน/ดำเนินการตามแผน  ภาคเรียนที่ 2 นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
- สรุปผลและประเมินผล  สิ้นสุดกิจกรรม และคณะครู

7 การส่งเสริมสุขภาพและการตรวจสุขภาพ

ประจำปี    
-ประชุมร่วมกันวางแผน/ดำเนินการตามแผน  ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น/ครูเวร
- ภาวะทุพโภชนาการ (น.น – ส่วนสูง) เดือนละ1 ครั้ง 
- ฟัน / เหา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
-สรุปผลและประเมินผล สิ้นสุดกิจกรรม 

 1. อาหารเสริมนม
  -ประชุมร่วมกันวางแผน/ดำเนินการตามแผน ตลอดปีการศึกษา นางแวสือเมาะ แวยูโซะ -สรุปผลและประเมินผล สิ้นสุดกิจกรรม
 2. กายบริหาร
  -ประชุมร่วมกันวางแผน/ดำเนินการตามแผน ตลอดปีการศึกษา นางสาวปัทมา อาแว -สรุปผลและประเมินผล สิ้นสุดกิจกรรม

 3. งบประมาณ : 40,000 บาท 5.1 งบประมาณช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ที่ กิจกรรม / คำชี้แจง งบ ประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

    ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์
  
  

  1 เผยแพร่นโยบายปลอด 550 550 อบายมุขและยาเสพติด
  -กระดาษเอ 4 80กรัม 5รีม 450 -โปสเตอร์สารเสพติด 100 2 จัดห้องพยาบาล 1,400
  -ยาและเวชภัณฑ์ 1,400
  ห้องพยาบาล
  -กระดาษและโปสเตอร์ 400 -เครื่องชั่งน้ำหนัก 500 -ผ้าปูเตียงนอน 500 3 จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -
  4 ให้สุขศึกษาในโรงเรียน 390
  -กระดาษเอ 4 1 รีม 90
  -โปสเตอร์เกี่ยวกับสุขภาพ 100 -ของขวัญ/อาหารว่าง 200 สำหรับจนท.สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม / คำชี้แจง งบ ประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

    ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์

5 การป้องกันและควบคุมโรค 4,010

ต่างๆ         
-ยาสีฟัน160กรัม 72 หลอด       3,960  
-โปสเตอร์การตรวจวัด       50 
 สายตา          

6 ทดสอบสมรรถภาพ 840

-นกหวีด 1 ตัว       120 
-นาฬิการจับเวลา 1 ต้ว       450 
-กระดาษถ่ายเอกสาร 3 รีม        270 

7 การส่งเสริมสุขภาพ 1,500

ประจำปี/การตรวจสุขภาพ          
ประจำปี          
-ค่าพาหนะสำหรับนักเรียน       1,500  
ไปโรงพยาบาล          

5.2 งบประมาณช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ที่ กิจกรรม / คำชี้แจง งบ ประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

    ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์

1 เผยแพร่นโยบายปลอด 550

อบายมุขและยาเสพติด         
-กระดาษเอ 4  80กรัม 5รีม       450 
-โปสเตอร์สารเสพติด        100 

2 จัดห้องพยาบาล 1,400

-ยาและเวชภัณฑ์        -  
ห้องพยาบาล         
-กระดาษและโปสเตอร์        400 
-เครื่องชั่งน้ำหนัก       500 
-ผ้าปูเตียงนอน        500 

ที่ กิจกรรม / คำชี้แจง งบ ประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

    ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์

3 จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4 ให้สุขศึกษาในโรงเรียน 390

-กระดาษเอ 4 1 รีม        90 
-โปสเตอร์เกี่ยวกับสุขภาพ       100 
-ของขวัญ/อาหารว่าง       200 
สำหรับจนท.สาธารณสุข       -  

5 การป้องกันและควบคุมโรค 4,010

ต่างๆ         
-ยาสีฟัน160กรัม 72 หลอด       3,960  
-โปสเตอร์การตรวจวัด       50 
 สายตา          

6 ทดสอบสมรรถภาพ 840

-นกหวีด 1 ตัว       120 
-นาฬิการจับเวลา 1 ต้ว       450 
-กระดาษถ่ายเอกสาร 3 รีม        270 

7 การส่งเสริมสุขภาพ 1,500

ประจำปี/การตรวจสุขภาพ          
ประจำปี          
-ค่าพาหนะสำหรับนักเรียน       1,500  
ไปโรงพยาบาล          

 1. การประเมิน ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพกาย/สุขภาพจิตที่ดีขึ้น
 3. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความสุข -สังเกต
 4. รายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม -แบบสังเกต -แบบรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม

 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 6. พัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 7. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีบทบาทในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

   3. นักเรียน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรง
   4.โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
  
  
 8. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีต่อไป ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

 (นางสาวอะมีนา ดือเระซอ)                (นายอับดุลรอฟาร์  ดาเล็ง)
   ผู้รับผิดชอบโครงการ            ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

ชื่อโครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แผนงาน บริหารทั่วไป ผู้รับผิดชอบ อ. อะมีนา ดือเระซอ และคณะทำงาน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ระยะเวลาการดำเนินการ 14 พฤษภาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551 ............................................................................................................................................................. 1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝั่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน จึงจำเป็นที่โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมให้เยาวชนของชาติปลอดจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจารและการทะเลาะวิวาท

 1. วัตถุประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้ายสะนิงปลอดจากอบายมุขต่างๆ

 2. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนปลอดจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจารและการทะเลาะวิวาท 3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต สามารถหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้ง 4

 3. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
 4. ขั้นเตรียมการ
 5. เตรียมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 6. เตรียมมาตรฐาน นโยบาย กลยุทธ์
 7. รูปแบบโครงการและกิจกรรมเพื่อนำเสนอ
 8. ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทาง ตลอดปีการศึกษา อ. อะมีนา ดือเระซอและคณะทำงาน
 9. ขั้นดำเนินการ
 10. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

  6. แบ่งหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมาย พฤษภาคม 50

  มีนาคม 51 อ. อะมีนา ดือเระซอและคณะทำงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
  1. จัดทำโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย/มาตรฐานตัวบ่งชี้และยุทธศาสตร์
 11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายงานและแผนปฏิบัติงานประจำปี
 12. ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
 13. ขั้นประเมินผล
 14. ตรวจสอบและประเมินความสมบูรณ์ของโครงการ/กิจกรรม
 15. ประเมินผลการดำเนินโครงการ

  12. สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 50

  มีนาคม 51 อ. อะมีนา ดือเระซอและคณะทำงาน

 16. งบประมาณ : 12,000 บาท 5.1 งบประมาณช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ที่ กิจกรรม / คำชี้แจง งบ ประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

     ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์
  
  
 17. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 1,500 1,500 - - -
 18. กิจกรรมจัดนิทรรศการ 500 - - 300 200

  5.2 งบประมาณช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) เป็นจำนวนเงิน 10, 000 บาท ที่ กิจกรรม / คำชี้แจง งบ ประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

    ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์
  
  
 19. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 1,500 1,500 - - -
 20. กิจกรรมจัดนิทรรศการ 500 - - 300 200
 21. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติด 8,000 8,000

 22. การประเมิน ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน สะนิงปลอดจากอบายมุขทั้ง 4 ร้อยละ 100 - สังเกตพฤติกรรม

 23. ประเมินโครงการ/กิจกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม -แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

 24. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ปลอดจากการพนัน สื่อลามก อนาจาร และการทะเลาะวิวาท
 25. นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข
 26. บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน ภาคภูมใจในโรงเรียนของตน
 27. สนองตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.5

 28. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นางสาวอะมีนา ดือเระซอ)        (นายอับดุลรอฟาร์ ดาเล็ง)
         พนักงานราชการ                       ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน AMEENA'S SANING

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สพท.ปน.1

หมายเลขบันทึก: 222826, เขียน: 14 Nov 2008 @ 11:31 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สลามจ้า

แวะมาทักทาย

ameena
IP: xxx.175.159.217
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะคุณtukky

IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ 

^o^ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะคะ^o^

เขียนเมื่อ 

สลามครับยินดีมากขอเป็นกำลังใจครับ