เส้นทางพัฒนาความก้าวหน้าของวิชาชีพครู

( Career  ladders for teachers)

 

            เมอร์ฟีย์ ( Murphy, 19851) ได้นิยามคำ career  ladders ของครู  หมายถึง  การวางแผนชีวิตเพื่อความเติบโตในวิชาชีพครูให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในอันที่จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบและการสร้างความเจริญให้กับสถานศึกษาและวิชาชีพโดยรวม

            Murphy  and Hart (1985)  ได้สร้าง career  ladders model ขึ้น 2 Models คือ

            1.  Performance  recognition models คือ  รูปแบบความก้าวหน้าในวิชาชีพครูที่เน้นผลการสอนเป็นหลัก (สอนดี- เงินเดือนสูง) แต่ปัญหาของครูแบบนี้อยู่ที่การประเมินการสอน

            2.  Job enlargement  models คือ รูปแบบความก้าวหน้าในวิชาชีพครูที่เน้นภาระงานเพิ่มจากการสอนเมื่อมีตำแหน่งเพิ่มขึ้น   รูปแบบของ Model นี้ได้แก่

                  2.1  วางแผนที่จะสมัครเป็นครู (teacher  candidate)

                  2.2  นิสิตฝึกสอน (intern  teacher)

                  2.3  ครูใหม่ (novice  teacher)

                  2.4  ครูอาชีพ (Career  teacher)

                  2.5  ครูมืออาชีพ (Career   professional  teacher)

 

หลักการบริหารการศึกษา  โดย ผศ.ดร.สิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์  ภาควิชาบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546.