ในรอบเดินทางจัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อสรุปผลการวิจัยในโครงการวิจัยนำร่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเชิงพื้นที่ (ทั้ง 4 พื้นที่ ลำปาง ขอนแก่น จันทบุรี และพัทลุง) มาพบปะกันระหว่างวันที่ 7- 9 พฤศจิกายน 2551 ณ ศรีปทุม ลองสเตย์ รีสอร์ท       จ.ปทุมธานี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 กิจกรรมดีดีที่กำหนดให้มีขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยหลวงพี่อู่ หลวงพี่อรรถกร พระอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคเหนือโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เครือข่ายเด็กดีและครูดี V-star เพื่อการพัฒนาสังคม โดยพี่ยุ้ย เสาวภาคย์ วิธวาศิริ หัวหน้าภาคตะวันตกโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและ นัยยะของสวัสดิการในมิติของพุทธศาสนา โดยพระอาจารย์ ดร.มหาสมชาย ฐานะวฺฒโฒ และกิจกรรมสุดท้ายของวันที่ 7 พ.ย.ก็เป็นการล้อมวงสนทนา ทำเจตนารมณ์ของเราให้แจ่มชัด เรามากันทำไม? เราต้องการอะไรร่วมกัน?

Dscn3110-1  

ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แนวคิด ของโครงการนี้ คือ จากสิ่งที่ยากสุดแก้ไขโดยวิธีที่ง่ายที่สุด

หัวใจของการศึกษา โครงการนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ ครู ผู้เรียน ผลที่เกิด เด็กดี เก่ง และมีสุข

 

โครงการนี้ทำอะไรบ้าง

-          สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

-          คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

-          เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

-          ความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน

-          ปริยัติ และปฏิบัติ

-          ยึดหลักตามทฤษฎีเปลี่ยนนิสัย 3 สัปดาห์ ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง ของแมกซ์เวลล์(ทฤษฎีทำซ้ำ)

ให้เด็ก ๆ หรือคุณครู ผู้ปกครอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เกิดการละชั่ว (สัมมาวาจา/สัมมากัมมันตะ/ สัมมาอาชีวะ) เหล่านี้คือศีล (พระวินัย 21,000 ข้อ)นั้นเอง การประพฤติให้อยู่ในวินัย

ทำดี (สัมมาวายามะ/สัมมาสติ/สัมมาสมาธิ) เหล่านี้คือการทำสมาธิ(พระสูตร 21,000 ข้อ) การฝึกความอดทน

ทำใจใส (สัมมาฐิติ/สัมมาสังกัปปะ) เหล่านี้คือปัญญา(พระอภิธรรม 42,000 ข้อ)

เป้าหมาย

-          ร้อยละ 10 ของทุกสังกัดโรงเรียนทั่วประเทศ

วิธีการดำเนินการ

-          รับสมัครและคัดเลือก

 

ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีก่อให้เกิดการพัฒนาเด็กไทย ทั้งในส่วนของการเป็นคนดี คนเก่ง

เริ่มต้นดัดตั้งแต่ยังอ่อนดีกว่า รอให้แก่แล้วดัดนะค่ะ อย่างสุภาษิตที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก