ได้มีโอกาสรู้จักรูปแบบการสอนของฮันเตอร์เมื่อปีการศึกษา 2550

จากการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้สอนนักเรียน ไปพบอยู่ในวิทยานิพนธ์ของ  คุณครูพัชรี ปฏิรูปวาที มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมาใช้กับนักเรียน ปรากฏว่าได้ผลดี นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนดี จึงสนใจอยากศึกษารายละเอียดเพิ่ม จึงหาวิธีติดต่อกับเจ้าของวิทยานิพนธ์ จนพบ คุณครูพัชรี น่ารัก มาก ส่งตำรามาให้ 3 เล่ม ซึ่งเขียนโดย ดร.วัชรา เล่าเรียนดี อาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร อยากขอบคุณ คุณครู พัชรี ไว้ ณ ที่นี้ เพราะเป็นบุคคลที่มีน้ำใจมาก  ทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย  และอีกครั้งที่ประทับใจกับไมตรีจิตที่ให้ คือโทรมาหา "พี่หนูจะเข้ากรุงเทพฯไปหาอาจารย์ วัชรา แล้วจะหาซื้อตำราเล่มใหม่ของอาจารย์มาฝาก 1 สัปดาห์ต่อมาก็ได้ตำราเล่มใหม่จริงๆ นี่แหละ.น้ำใจคนไทย.

        จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า รูปแบบการสอนของฮันเตอร์ เป็นรูปแบบการสอนที่ประยุกต์มาจากรูปแบบการสอนทางตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เป็นสากล ตามที่ ทิศนา แขมมณี ได้เขียนไว้ใน ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

          รูปแบบการสอนของฮันเตอร์เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะที่ต้องมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยครูจะต้องแสดงแบบให้นักเรียนเห็น เข้าใจชัดเจน

ดังนั้นจึงอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการคิด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

           ขั้นตอนการสอนของฮันเตอร์ มีนักการศึกษาของต่างประเทศหลายท่าน นำเสนอไว้อาจแตกต่างกันบ้าง บางท่านบอกว่า มี 7ขั้นตอนบางท่านบอกว่ามี 8 ขั้นตอนและบางท่านนำเสนอว่ามี 9 ขั้นตอน จากการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว มีความเข้าใจว่า การที่จำนวนขั้นตอนไม่ตรงกันนั้นเป็นเพราะว่า บางท่านได้รวมขั้นตอนบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการเรียนกระชับขึ้น

           ผู้เขียนศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนจนเข้าใจและด้วยใจรัก เพื่อนำความรู้ไปทำผลงานทางวิชาการ ทำไปได้พอสมควร มีผู้ท้วงติงว่า การเสนอผลงานโดยใช้วิธีสอน มักไม่ค่อยผ่านการประเมิน ด้วยเหตุผลต่างๆ นาๆเช่น ลักษณะของผลงานมักดูไม่ค่อยชัดเจนเหมือนนวัตกรรมอื่นๆ..ให้ทำเป็นแบบฝึกจะดีกว่า หรือประเภทอื่นดีกว่า  ซึ่งค้านกับความคิดของผู้เขียนมาก เพราะผู้เขียนคิดว่าการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  ดำเนินการสอนตามขั้นตอน ทีละขั้นๆจากง่ายไปยาก โดยมีสื่อประกอบทุกขั้นตอน น่าจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้มากกว่าการใช้สื่อเพียง ชนิดเดียว..แต่ด้วยกระแสของการท้วงติง ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบของผลงาน..ใหม่.ทั้งที่ทำไปค่อนข้างเยอะแล้ว

           ดังนั้น ด้วยใจยังรัก ในรูปแบบการสอนของฮันเตอร์ จึงได้ทำผลงานบางส่วนที่ได้ทำแล้ว มานำเสนอในที่นี่ หากท่านผู้ที่อ่านพบอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือให้คำแนะนำ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

          ขั้นตอนการสอนของฮันเตอร์ตามที่ วัชรา เล่าเรียนดี นำเสนอมี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นนำ (Anticipatory Set) ก่อนเริ่มสอนครูจะต้องช่วยให้นักเรียนรู้ว่าเขาจะต้องเรียนอะไร มุ่งเน้นเรื่องอะไรบ้าง

 

2. แจ้งหรือบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเป้าหมายของการเรียนรู้ (Objectivesand Purposes) โดยบอกให้นักเรียนทราบว่าจะเรียนอะไร มีประโยชน์อย่างไร นักเรียนต้องทำอะไรได้บ้าง

 

3. การเสนอเนื้อหาสาระใหม่ หรือทักษะใหม่ (Input) โดยที่ครูจะสอนเนื้อหาสาระ และทักษะ โดยใช้กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

4. เสนอรูปแบบ ทำรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ดู (Modeling) การเสนอรูปแบบ ทำแบบให้นักเรียนดูเป็นการช่วยให้นักเรียนมองเห็นสิ่งที่เรียน ที่เป็นกระบวนการชัดเจนหรือ ผลลัพธ์ที่ต้องปฏิบัติให้ได้

 

5. การตรวจสอบหรือทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Checking for Understanding) ฮันเตอร์ เสนอว่าในขั้นตอนนี้ควรให้นักเรียนชูนิ้วชี้เมื่อนักเรียนเข้าใจคำสั่งต่าง ๆ หรือการแนะนำใหม่ ๆ หรือเมื่อเห็นด้วยกับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

 

6. การให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนำ (Guided Practice) การฝึกทักษะใหม่ ๆ ความรู้หลักการใหม่ที่เรียนโดยครูคอยช่วยเหลือแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

7. การให้ฝึกโดยอิสระ (Independent Practice) การให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยอิสระตามลำพัง ควรจะทำเมื่อแน่ใจว่านักเรียนจะไม่ทำสิ่งใดผิดพลาดที่รุนแรง ถ้ายังไม่พร้อมครูควรให้ฝึกโดยที่ครูคอยแนะนำให้มากก่อน

        

    ครั้งต่อไปจะนำเสนอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ตามรูปแบบการสอนของฮันเตอร์