จิตวิทยาเกี่ยวกับ CAI

จิตใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง

จิตวิทยาเกี่ยวกับ CAI

            การเรียนการสอนในปัจจุบัน เชื่อว่าคณะครูอาจารย์ทุกท่านคงจะประสบกับปัญหาไม่น้อย ในการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของตัวเด็กนักเรียน ข้าพเจ้ามีแนวคิดในการ สร้างความเข้าใจในตัวนักเรียนอย่างง่าย ๆ โดยมีวิธีการดังนี้  

1.สังเกตพฤติกรรมตั้งแต่ย่างก้าวแรกที่เข้าสู่รั้วโรงเรียน

2. การแสดงท่าทางในการทักทายเพื่อนฝูง เพื่อนในห้องเรียน เพื่อนต่างชั้นเรียน

3. การสนทนากับผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์

4. ความประพฤติขณะเรียนในห้อง หรือนอกห้องเรียน

5 ที่สำคัญอย่าลืมพื้นฐานครอบครับของนักเรียนเป็นหลัก

 

หลักจิตวิทยาการแนะแนว

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีความมุ่งหมายและหลักการว่าการจัดการ ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการ การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไข และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ( พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ซึ่งมีความสอดคล้องกับบัญญัติสาระสำคัญหมวด 9 ที่ว่าด้วย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการศึกษาอื่น ๆ โดยเร่งรัด พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต มีการให้แรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสอดคล้องกับสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับวิชาเทคโนโลยีการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการขยายตัวทางการศึกษา เริ่มการการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ด้วยทางรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการนำเสนอความรู้ให้แก่นักเรียน ในรูปแบบของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียน เพราะเมื่อศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาของนักเรียนแล้ว ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่อ CAIก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น ครูจึงจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่สามารถนำเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าในอนาคต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยา หน่อคำ : G3

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 22193, เขียน: 01 Apr 2006 @ 17:15 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 10:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)