นวัตกรรมมีกี่ประเภท  และมีอะไรบ้าง

      การจำแนก นวัตกรรม อาจจำแนกได้ดังนี้

      1. จำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆคือ

           1 สื่อสำหรับครู  ได้แก่ แผนการสอน  คู่มือครู  เอกสารประกอบการสอน  ชุดการสอน  

   (สื่อประสม)  หนังสืออ้างอิง  เครื่องมือวัดผล  อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ

           2  สื่อสำหรับนักเรียน  ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ชุดฝึกปฏิบัติ  

 ใบงาน  แบบฝึก  หนังสือเสริมประสบกาณ์  ชุดเพลง  ชุดเกม  การ์ตูนเรื่อง

      2. จำแนกตามลักษณะของนวัตกรรม   แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

           1. ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม  เช่น บทบาทสมมุติ  การสอนเป็นคณะ  การสอนแบบศูนย์

การเรียน  การเรียนเพื่อการรอบรู้  การสอนโดยใช้พี่เลี้ยง  การเรียนตามความสามารถ  การศึกษาเป็นราย

บุคคล  รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม  การสอนความคิดรวบยอดด้วยวิธีสอนอุปนัยและนิรนัย เป็นต้น

          2. ประเภทสื่อการเรียนการสอน  เช่น บทเรียนสำเร็จรูป  ชุดการสอน  ชุดสื่อประสม 

บทเรียนโมดูล  วิดีทัศน์  สไลด์ประกอบเสียง  แผ่นโปร่งใส  เกม  เพลง  ใบงาน  บทเรียนที่ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น

     หลักในการเลือกนวัตกรรม

         ในการพิจารณาว่านวัตกรรมใดสามารถนำมาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ครูผู้สอนจำเป็นจะต้อง

ศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

         1. หลักจิตวิทยาการเรียนรู้  เพื่อช่วยให้สามารถเลือกนวัตกรรมมาใช้ได้สอดคล้องกับความสนใจ

และธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัย

         2. ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีและหลักการสอน  เพื่อนำมาเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับเทคนิควิธี กิจกรรม  หรือสื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา

         3. ศึกษาชนิดและประเภทของนวัตกรรม  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข