หนูถูกปรับแผน

ทำอย่างไรดี?..เมื่อผู้ป่วยถูกปรับแผนการบำบัดฟื้นฟู

จากประสบการณ์การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยเสพติดหญิงที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพระบบคุมประพฤติบังคับบำบัดแบบไม่เข้มงวด เมื่อผู้ป่วยดื้อมากๆ ฝ่าฝนกฏระเบียบต่างๆ เราจะให้โอกาสผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการให้การช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ แต่ก็ยังมีผู้บางรายที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเราต้องประเมินพฤติกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินและประสานงานกับคุมประพฤติ ผลที่ตามมาก็จะมีบางรายถูกขยายระยะเวลาในการบำบัดฟื้นฟู บางรายถูกปรับแผนบำบัดฟื้นฟูเป็นบังคับบำบัดแบบเข้มงวดโดยจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่บำบัด ซึ่งพยาบาลผู้ดูแลจะต้องเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆที่จะตามมาได้แก่ ปัญหาด้านคำพูด อารมณ์ และข้อสงสัย จากผู้ป่วยและญาติ ดังนั้นพยาบาลผู้ดูแลจะต้องมีความมั่นคงด้านอารมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถามได้เป็นอย่างดี ...ยิ้มสู้เข้าไว้แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง...

**สู้ต่อไปนะคะเพื่อคืนคนดีสู่สังคม**

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมุก2550ความเห็น (0)