ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ประสาน คือ ผศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ คุณสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ และ คุณเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์

  ศูนย์ประสานวิจัยฯ นี้ ทำหน้าที่สนับสนุน อาจารย์ นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน ไปร่วมทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับ ชุมชน

  ช่วงแรก เน้นการทำงานในคณะเกษตรศาสตร์ มช. และ เน้นพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย

   ต่อมาในปี 2548 ศูนย์ประสานงานวิจัยฯ เริ่มเน้นงานสนับสนุนงานวิจัยพื้นที่เฉพาะ (area-based research) โดยทดลองพื้นที่ระดับตำบล ที่ตำบลป่าสัก อ.เมือง จังหวัดลำพูน
 
   โครงการวิจัยที่เริ่มดำเนินการไปแลว คือ

1.โครงการ "ฐานข้อมูลการทำนาตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน" ซึ่งมี คุณ พิพัฒน์ อินกองงาม เป็นหัวหน้าโครงการ

2.โครงการ "การพัฒนาความร่วมมือในการฟื้นฟูธรรมชาติลำน้ำสาร" มีพระมหานิเวศน์ พ่อลวงอุทิตย์ พิงคะสัน และ แม่หลวงภัคจินดา ลังกาฟ้า เป็นหัวหน้าโครงการ

  ส่วนโครงการวิจัยที่กำลังพัฒนา กรุณาติดตามข้อมูลได้ที่ websit คือ
   www.thongthinvijai.com นะคะ

  สวัสดดีค่ะ

  อาวรณ์