เด็กโดยทั่วไปมักชอบดูดนิ้วมือ  และส่วนใหญ่จะเลิกก่อนอายุ  4-5  ขวบ  แต่มีเด็กบางคนที่ยังติดเป็นนิสัย  ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลบางอย่าง  เด็กที่ดูดนิ้วมือต่อเนื่องไปจะมีผลต่อการขึ้นของฟันและการเจริญของขากรรไกร  ทำให้ยื่นไม่สวย  ฟันบนและฟันล่างสบไม่พอดี  การจะให้เด็กเลิกดูดนิ้วมือไม่ควรหัวเราะเยาะ  พูดค่อนแคะหรือบังคับให้เด็กเลิก  ควรใช้วิธีการชักชวนส่งเสริมอย่างเพื่อน  ด้วยการเตือนใจหรือกระตุ้นให้เด็กเลิกนิสัยนั้นเช่นให้เด็กได้รับการเตือนใจโดยการวาดภาพสิ่งที่ชอบลงบนนิ้วมือ หรือการวางดาวบนตารางในแต่ละวันที่เขาไม่ดูดนิ้วมือ  หากมีการใช้วิธีการต่างๆ  ไม่ได้ผลก็คงให้หมอฟันใส่เครื่องมือเพื่อกันการดูดนิ้วมือให้เด็ก