การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วิธีการทางวิทยาศาสตร์