ผลการวิเคราะห์ช่องว่างทางวิชาการ (Gap Analysis) กับสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง

ผลการวิเคราะห์ช่องว่างทางวิชาการ (Gap Analysis) กับสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง (ตัวอย่างการวิเคราะห์)

ข้อแนะนำวิชาการ

สิ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการให้เป็น

แผนปฏิบัติ

ระยะบำบัด

 1. การให้บริการปรึกษารายบุคคลและ ครอบครัว

ครั้งที่ 1 ข้อตกลงและคำยินยอมในการบำบัด

ข้อตกลงและคำยินยอมในการบำบัด
 • ประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม ซักประวัติ
 • สำรวจผลกระทบและความคาดหวังสำหรับผู้รับการบำบัด
 • สำรวจผลกระทบและความคาดหวังสำหรับครอบครัว
 • แนะนำโปรแกรมและตารางกิจกรรมจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดยาบ้า
 • ข้อตกลงและหนังสือยินยอมการบำบัด
 • ข้อตกลงในการช่วยเหลือของสมาชิก ครอบครัวต่อการบำบัด (ระยะแรก)
ข้อตกลงและคำยินยอมในการบำบัด

 

 • ประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม ซักประวัติ
 • สำรวจผลกระทบและความคาดหวังสำหรับผู้รับการบำบัด
 • สำรวจผลกระทบและความคาดหวังสำหรับครอบครัว
 • แนะนำโปรแกรมและตารางกิจกรรม จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดยาบ้า
 • ข้อตกลงและหนังสือยินยอมการบำบัด
 • ข้อตกลงในการช่วยเหลือของสมาชิก ครอบครัวต่อการบำบัด(ระยะแรก)
 • การประเมินสภาพปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ได้นำสู่การวางแผนการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และมีการติดตามแก้ไขปัญหาจนครบทุกปัญหา และมีการส่งต่อปัญหาอย่างต่อเนื่องในทีมนักบำบัด
 • หลังนักบำบัดพูดคุยกับผู้ป่วยทุกครั้ง ควรมีแแบบสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการ และวางแผนประชุมทีมสหวิชาชีพหรือนักบำบัดร่วมกัน
 • การประชุมทีมบำบัดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

 

ข้อแนะนำวิชาการ

สิ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการให้เป็น

แผนปฏิบัติ

ครั้งที่ 2 การหยุดใช้ยาและจัดตารางเวลาประจำวัน

 • ใบความรู้และเส้นทางสู่การเลิกยา
 • แบบสำรวจเพื่อช่วยเลิกยา
การหยุดใช้ยาและจัดตารางเวลาประจำวัน
 • ไม่สามารถปฏิบัติได้
 • มีการพูดคุยรายบุคคลตรงตามคู่มือ
 • พูดคุยในทีมนักบำบัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางจัดบุคลากรให้เป็นผู้บริการปรึกษารายบุคคล
 • จัดให้ผู้ช่วยนักบำบัดพูดคุยรายบุคคลกับผู้ป่วย กรณีนักบำบัดทำไม่ได้

ครั้งที่ 3 สารกระตุ้นประสาทและเพศสัมพันธ์

สารกระตุ้นประสาทและเพศสัมพันธ์
 • ไม่ได้ปฏิบัติเนื่องจากสภาพของผู้ป่วยไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้ยาเพราะตัวกระตุ้นเรื่องเพศสัมพันธ์
 • ตัดหัวข้อนี้ออกและใช้ทำเฉพาะในรายที่ประเมินแล้วมีปัญหาด้านนี้จริง ๆ
 • การปรับปรุงคู่มือการให้บริการปรึกษารายบุคคล และวิธีการประยุกต์ใช้หัวข้อ กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีสภาพปัญหานั้นเกิดขึ้น

ครั้งที่ 4 ฝันเกี่ยวกับการเสพยาระหว่างการเลิกยา

ฝันเกี่ยวกับการเสพยาระหว่างการเลิกยา
 • นำหัวข้อเรื่องไปพูดคุยในช่วงที่เริ่มทำกลุ่ม ER หรือ RP กรณีประเมินแล้วมีสมาชิกกลุ่มฝันเกี่ยวกับเรื่องยา
 • สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
 • การปรับปรุงคำชี้แจงในคู่มือ
 • การประชุมทีมนักบำบัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการประยุกต์ใช้

ครั้งที่ 5 การทบทวนสถานภาพของผู้รับการบำบัด

 • แบบสอบถามระยะฝ่าอุปสรรค
 • ใบกิจกรรมหยุดเสพทีละวัน
 • กิจกรรมนันทนาการ
การทบทวนสถานภาพของผู้รับการบำบัด
 • ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ
 • ปฏิบัติตามคู่มือ
 • การพูดคุยในทีมนักบำบัด
 • การวางแผนการพูดคุยรายบุคคลโดยนักบำบัดประจำกลุ่มและผู้ช่วยกลุ่ม

 

ข้อแนะนำวิชาการ

สิ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการให้เป็น

แผนปฏิบัติ

ครั้งที่ 6 ระยะฝ่าอุปสรรค

 • แบบสอบถามระยะฝ่าอุปสรรค
 • ใบกิจกรรมหยุดเสพทีละวัน
 • กิจกรรมนันทนาการ
ระยะฝ่าอุปสรรค
 • ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ
 • การนำไปใช้เฉพาะผู้ป่วยที่ประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระยะฝ่าอุปสรรค
 • การพูดคุยถึงวิธีการประยุกต์ใช้และกากรประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วย

ครั้งที่ 7 การสนับสนุนจากครอบครัว

 • ใบความรู้ ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของครอบครัว
 • ใบกิจกรรม ข้อตกลงในการช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวต่อการบำบัด (ระยะกลาง)
การสนับสนุนจากครอบครัว
 • ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ
 • ทำได้ตามคู่มือ
 • วางแผนการพูดคุยเป็นรายบุคคล
 • เตรียมความพร้อมนักบำบัดและผู้ช่วยนักบำบัดด้านความรู้ความเข้าใจ
 • พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ครั้งที่ 8 อารมณ์และการเลิกยา

 • ใบความรู้ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
 • แบบประเมินอารมณ์และความรู้สึก
 • ใบความรู้อารมณ์และการเสพยา
อารมณ์และการเลิกยา
 • ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ
 • ทำได้ตามคู่มือตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถงดได้
 • การวางแผนการพูดคุย
 • การประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ครั้งที่ 9 การประเมินภายหลังการบำบัด

 • ใบกิจกรรมแบบประเมินหลังการบำบัด
 • ใบกิจกรรมวางแผนในระยะที่ 2
 • ใบประเมินภายหลังการใช้ยา
การประเมินภายหลังการบำบัด
 • ทำได้เฉพาะบางรายเท่านั้น
 • ทำได้ตามคู่มือทุกราย
 • หลังจบโปรแกรมทำการประเมินภายหลังการบำบัดทุกราย
 • นำผลการประเมินประกอบการวางแผนการติดตามด้วยกลุ่มสนับสนุนทางสังคม

ข้อแนะนำวิชาการ

สิ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการให้เป็น

แผนปฏิบัติ

ครั้งที่ 10 การวิเคราะห์การติดยาซ้ำ (เฉพาะกรณีที่มีการติดยาซ้ำ)

 • ใบกิจกรรมแผนภูมิการวิเคราะห์การกลับไปติดยาซ้ำ
การวิเคราะห์การติดยาซ้ำ (เฉพาะกรณีที่มีการติดยาซ้ำ)
 • ทำได้ตามคู่มือ
 • ทำเหมือนที่เคยปฏิบัติต่อไป
 • การประเมินการใช้แผนภูมิการวิเคราะห์การกลับไปติดซ้ำ
 1. กลุ่มทักษะการเลิกยาระยะต้น
 2. (Early Recovety)

  • จำนวน 8 Session
 • ปฏิบัติได้ตามคู่มือ
 • การปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน
 • ประชุมทีมนักบำบัดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพูดคุยถึงวิธีการปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละ Session
 1. กลุ่มทักษะการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ (Relapse Prevention)
  • จำนวน 32 Session
 • ปฏิบัติได้ตามคู่มือ
 • การปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน
 • ประชุมทีมนักบำบัดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพูดคุยถึงวิธีการปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละ Session
 1. กลุ่มครอบครัวศึกษา
 2. (Family Education)

  • จำนวน 10 ครั้ง
 • ปฏิบัติได้ตามคู่มือ
 • ครอบครัวทุกครอบครัวเข้ากลุ่มครอบครัวศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของกลุ่มครอบครัวศึกษากับครอบครัว
 • สร้างแรงจูงใจในการเข้ากลุ่มครอบครัวศึกษาโดยวางแผนร่วมกันในทีมนักบำบัด

 

 

ข้อแนะนำวิชาการ

สิ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการให้เป็น

แผนปฏิบัติ

 1. การติดตามดูแลหลังจบโปรแกรม
  • กลุ่มสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
 • นัดมาติดตามดูแลหลังรักษา โดยการพูดคุยเป็นรายบุคคลทุก 2 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 8 เดือน และ 12 เดือน
 • การติดตามดูแลหลังรักษาโดยการพูดคุยเป็นแบบกลุ่มสนับสนุนทางสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมหลังการบำบัด
 1. เตรียมความพร้อมผู้ป่วย ชี้ให้เห็นความสำคัญของการติดตาม
 2. การเตรียมความพร้อมของทีม สหวิชาชีพและนักบำบัดประจำกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการทำกลุ่มสนับสนุนทางสังคม
 3. ตารางการนัดหมายเข้ากลุ่มสนับสนุนทางสังคม (นัดตาม บสต.5) ติดตามจนครบ 1 ปี
 4. จัดผู้ป่วย ผู้ช่วยนักบำบัด (Co therapist) ซึ่งเป็นคนเดียวกันขณะทำกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนเมื่อนักบำบัดไม่ว่าง
 5. เนื้อหา/ใบความรู้ประกอบการทำกลุ่มสนับสนุนทางสังคม (โดยสำรวจจากสภาพปัญหาผู้ป่วยหลังจบโปรแกรมพบได้บ่อย ๆ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)