แบบสัมภาษณ์ในผู้ปกครองเด็กอายุ 1 ปี 6เดือนที่ได้รับการสอนเมื่อ 9 เดือน

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าภาวะโภชนาการของลูกเป็นอย่างไร (อ้วน ผอม ปกติ สูง เตี้ย)         £ ได้       £   ไม่ได้

2. ท่านทราบหรือไม่ว่าพัฒนาการของลูกเป็นอย่างไร (ปกติ ล่าช้า เร็ว)                            £ ได้       £   ไม่ได้

3. ท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ลูกรับวัคซีนอะไร                                                                £ ได้       £   ไม่ได้

4. ท่านได้รับความรู้ในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่                                                                  

- การให้อาหารตามวัย                                                                                             £ ได้       £   ไม่ได้

- การดูแลหลังได้รับวัคซีน                                                                                        £ ได้       £   ไม่ได้

- การส่งเสริมพัฒนาการ                                                                                          £ ได้       £   ไม่ได้

- การป้องกันอุบัติเหตุ                                                                                              £ ได้       £   ไม่ได้

- การเล่านิทาน                                                                                                       £ ได้       £   ไม่ได้

- การสอนและสาธิตการแปรงฟัน                                                                               £ ได้       £   ไม่ได้

- การเลิกนมขวด                                                                                                    £ ได้       £   ไม่ได้

5. สามารถจุดกราฟการเจริญเติบโตในสมุดชมพูได้

            £ จุดได้           £ จุดไม่ได้ ระบุ......................................................................................................

6. มีการบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดชมพู

            £ บันทึก           £ ไม่ได้บันทึก ระบุ......................................................................................................

7. ดูแลหลังได้รับวัคซีนได้เหมาะสม (เช็ดตัว  ประคบบริเวณที่ฉีดยา กินยาลดไข้)

            £ เหมาะสม     £ ไม่เหมาะสม ระบุ................................................................................................

8. การเล่านิทาน

            £ เล่าทุกวัน     £ เล่า > 3 ครั้ง/สัปดาห์ £   เล่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์            £ ไม่เล่า

9. อาหาร/นมที่ได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

            £ นมแม่          £ นมผสม       £ อาหาร ระบุชนิด......................................จำนวนมื้อ.................มื้อ

10. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกเมื่อกลับไปบ้าน

            £ ไม่มี             £ มี(ระบุ)...............................................................................................................

11. บอก/แสดงวิธีแปรงฟันให้ลูก

            £ ถูกต้อง £ ไม่ถูกต้อง ระบุ...................................................................................................

12. พาลูกไปตรวจฟัน

            £ ตรวจฟันแล้ว  ระบุ....................................... £ ไม่ตรวจ ระบุ..................................................

13. ทดลองวิธีการเลิกนมขวด

            £ ทดลองใช้ ระบุ............................................. £ ไม่ทดลอง ระบุ.................................................

  " วัยนี้ตามเรื่องเลิกนมขวดและทันตสุขภาพ"