สาระสำคัญของ Dinner Talk ที่อธิการบดีได้เล่าให้นักเรียน นบอ.มข.รุ่นที่ 1 ฟัง  มีหลายประเด็นโดยเฉพาะในการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่ต้องเผชิญและกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยจะใช้น่าสนใจมาก