ครม. คลอด "กฎ" คัด ขรก.พลเรือน

ครม. คลอด "กฎ" คัด ขรก.พลเรือน

       เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุพร ปุณณกัณต์ รองโฆษกประจำ    สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9 ต่อไปจนกว่าการปรับปรุงระบบนักบริหารระดับสูงจะเสร็จสิ้น ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้ตำแหน่งนักบริหาร 9 มีจำนวนเพียงพอ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติม คือ 1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง   2. ส่วนราชการระดับกรมที่มีตำแหน่งว่างเสนอชื่อให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งสามารถเสนอได้ส่วนราชการละ 1-2 ชื่อ  ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. มีจำนวนน้อย   ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดกว้างและให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบุคคลที่หลากหลายและจำนวนมากขึ้น ก.พ. จึงได้มีมติให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกรมการปกครอง และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. และการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมที่มีตำแหน่งว่างเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้เป็นระบบเปิดให้ผู้มีความรู้ความสามารถในภาครัฐเข้ามาแข่งขันเพื่อรับการแต่งตั้ง


มติชน  29  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

ข้อความที่คุณ CGD Lib นำมาลง ให้ความรู้แก่ผมมากครับ    ทำให้ได้ information ลึกๆ ของบ้านเมือง    ขอขอบคุณยิ่งครับ

วิจารณ์ พานิช 

CGD Lib
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชมเช่นเดียวกันครับ