Passion Plan : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ ก่อตัวขึ้นเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

  ชุมชนสำนักงานเลขานุการ ก่อตัวขึ้นเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ มีการพบปะกันแบบ F2F จำนวน 4 ครั้ง โดยมีท่านอาจารย์มาลินีช่วยก่อตั้งให้จนประสบความสำเร็จ
(link) สำหรับการพบกันในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสำนักงานเลขานุการ ได้เล่าเรื่องความสำเร็จในงานประจำที่ทำอยู่ และมีผลต่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามที่ทุกคนได้ร่วมกันกำหนดหัวปลา และปัจจัยที่จะบรรลุหัวปลาดังกล่าว ตามรายละเอียดด้านล่าง

KV : เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการให้มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินจากภายนอก

ปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

ระดับ 1 

ระดับ 2 

 ระดับ 3

ระดับ 4 

 ระดับ 5

งานธุรการ

 1.มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 2.มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3.มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 4.มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5.มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

งานการเงินและพัสดุ

 1.มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  2.มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3.มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน 4.มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ  5.มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

งานนโยบายและแผน

 1.มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  2.มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน 3.มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ  4.มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและจัดทำสรุปรายงาน 5. มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

งานบริการการศึกษา

 1.มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา  2.มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร  การสอน  และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับภาควิชาอย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด 3.มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ 4.มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5.นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

งานห้องปฏิบัติการ

 
1.มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2.มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 3.มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ 4.มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5. นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

    หลังจากที่ทุกคนได้พบปะกันแบบ F2F แล้ว และได้ฟังเรื่องเล่าถึงความสำเร็จในงานประจำของหลายหน่วยงานแล้ว สิ่งที่ชุมชนสำนักงานเลขานุการ มุ่งมั่นจะไปทำดำเนินการต่อ คือ การนำปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบรรลุหัวปลาดังกล่าวข้างต้น ไปจัดทำการประเมินในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ เพื่อใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการในรอบที่จะถึงนี้

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)