หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางใหม่ เล่มใหญ่กว่าเดิม

ส วั ส ดี ค่ะ

มีคนถามหาหลักสูตรใหม่ก็เลยหามาให้

download  ได้เลย 

อ่าน ppt.คำอธิบาย  ของ ดร.รุ่งนภา บุตราวงศ์   ด้วยนะคะ

รายละเอียดอื่น ๆ  มาเพียบ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร2551#แกนกลาง

หมายเลขบันทึก: 215676, เขียน: 11 Oct 2008 @ 00:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

- ขอบคุณ ที่นำมาเผยแพร่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายไม่ได้พบกันนานสบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะ ครูนัด และคุณพี่ชัดเจนที่เคารพ

 

ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาเยี่ยม

ต้องขอโทษท่านพี่ชัดเจน ยังไม่ได้ประเมินโรงเรียนเลยค่ะ แต่ไปช่วยนะคะ วิจัยโรงเรียนในฝันกำลัง edit เสร็จแล้วจะส่งให้อ่านค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์

แวะมาเยี่ยมค่ะ และ มาชมผลงาน

ขอบคุณมาก

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ ท่านอ.วัฒนา
  •  มาขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจค่ะ
  • และจะ Down load หลักสูตร ฯ ด้วยค่ะ
  • ขอบคุณนะคะ
เขียนเมื่อ 
  • แวะมาจูงมือไปชมภาพกิจกรรมตนเอง คลิกที่นี่ค่ะ
  • หากคุณพี่มีภาพกิจกรรมดูงาน ที่ จ.เชียงใหม่
  • จะกรุณาส่ง mail มาให้ได้ไหมคะ?
  • เพราะวันนั้น เดี๊ยงไปดูงาน ที่ รพ.ลานนา
  •  เลยไม่มีภาพกิจกรรมค่ะ
อนันต์ เงาเดช
IP: xxx.19.35.12
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

เรียน คุณอนันต์

รหัสวิชา หลักสูตรใหม่ กำหนดไว้ชัดเจนค่ะ

ไม่ต้องไปคิดเอง

ลองเปิดดูนะคะ

บัณฑิต ชนะชัย
IP: xxx.143.147.181
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาเยี่ยม มีอะไรใหม่ๆเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะเร่ืืองหลักสูตรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการทราบของโรงเรียน ขอเป็นกำลังใจในการทำงานที่หาสิ่งดีๆมาให้กับชาวโรงเรียนและผู้สนใจ

รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
IP: xxx.172.203.29
เขียนเมื่อ 

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ผู้วิจัย ภูวนารถ มัทวรัตน์

โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม

ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

จากการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรองแนวคิดในการประเมิน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลที่นักเรียนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนทีมีต่อ โครงการ แหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนต่อโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ด้านด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลที่ได้รับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 2 คน และนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1,ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 60 คนรวมทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งได้มาโดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความเชื่อมั่นของแบบสอบ

ถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach

ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย (One-way Analysis of Variance)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน ด้านผลที่ได้รับ เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ

2. ระดับความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอนต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็นอันดับแรก และด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามลำดับ

3. สมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเภท ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน และ นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ..สำหรับวิทยาทาน..ครับ