ประโยชน์ของยอด-ใบมันสำปะหลัง

 

 

จากการถอดบทเรียนในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ.หมู่ 2 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร   ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6.จ.เชียงใหม่  และทีมงานการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ออกไปร่วมกับทีมงานการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง  ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไปถอดบทเรียนเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของ คุณสุรินทร์ พิชัย ซึ่งเป็นเกษตรกรระดับแกนนำที่มีประสบการณ์ในการปลูกมันสำปะหลัง หรือที่เรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านสาขามันสำปะหลังนั่นเอง

            จากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคุณสุรินทร์ พิชัย มีประเด็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การนำยอดและใบของมันสำปะหลัง ไปหมักเป็นอาหารสัตว์ ได้เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกันก็ผลิตเครื่องสับยอด-ใบมันสำปะหลัง เพื่อที่จะทำการสับยอด-ใบ ได้ในปริมาณมาก โดยใช้เวลาไม่นาน

 

           นับว่าเป็นความก้าวหน้า ที่คุณสุรินทร์ ได้ทำการทดลองนำยอด-ใบของมันสำปะหลังที่หมักแล้ว ไปเลี้ยงสัตว์ โดยที่เกษตรกรผู้ปลูกมันฯจะไม่ได้ทิ้งยอด-ใบมันไปให้สูญเปล่า ส่งผลให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มจากเดิม

 

 

    จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า ยอดและใบมันสำปะหลัง สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ ในรูปใบสด และนำไปตากแห้งป่นผสมกับอาหารข้นเลี้ยงสัตว์ และใช้เป็นอาหารผสม ได้ เป็นอย่างดีครับ...

 

 

แหล่งข้อมูล : คุณสุรินทร์ พิชัย หมู่2 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร