ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของผู้นำ

R-U-Okay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้นำ จะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดี

          คุณสมบัติของผู้นำ มีหลายอย่างหลายด้าน แยกไปตามสิ่งที่ผู้นำ จะต้องเกี่ยวข้อง คือ ผู้นำ จะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดี องค์ประกอบเหล่านั้น คือ

          1. ตัวผู้นำ จะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้

          2. ผู้ตาม โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตาม หรือเราอาจจะไม่เรียกว่า ผู้ตาม ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้นิยมใช้คำ ว่า ผู้ตาม เราอาจจะใช้คำ ว่า ผู้ร่วมไปด้วย

          3. จุดหมาย โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับจุดหมาย เช่น จะต้องมีความชัดเจน เข้าใจถ่องแท้และแน่วแน่ในจุดหมาย เป็นต้น

          4. หลักการและวิธีการ โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับหลักการและวิธีการที่จะทำ ให้สำ เร็จผลบรรลุจุดหมาย

          5. สิ่งที่จะทำ โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะทำ

          6. สถานการณ์ โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่จะประสบ ซึ่งอยู่ภายนอก ว่าทำ อย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ในท่ามกลางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ประสบ เช่น ปัญหา เป็นต้น

          นี่คือองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำ หรับผู้นำ ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะทำ ให้เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี

            อ้างอิง :  พระพรหมคุณาภรณ์ (. . ปยุตฺโต.   ภาวะผู้นำ : 4-5)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กับดักความคิดความเห็น (0)