เบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

เบิกได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้

1. ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
2. มีความจำเป็นรีบด่วนหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจมีอันตรายต่อชีวิต
   (มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล) ค่ารักษาพยาบาล
   หมายความว่า เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
  
1. ค่ายา                                                                                เบิกได้ 50%
  
     -   ค่าเลือด
  
     -   ค่าส่วนประกอบของเลือดและสารทดแทน
  
     -   ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด
  
     -   ค่าออกซิเจน
   
2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค รวมค่าซ่อมแซม (เบิกได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังกำหนด) อาทิ
        2.1   อุปกรณ์ในการให้เลือด หรือ สารน้ำทางเส้นเลือด (IV SET) 

  -  ชนิดธรรมดา ชุดละ   15 บาท
  -  ชนิดหยดเล็ก (MICRODRIP SET) ชุดละ   60 บาท
  -  ชุดให้ยา (SOLU SET)   ชุดละ 110 บาท
  -  ชุดให้สารละลายอาหาร (HYPERALIMENTA TION)      ชุดละ 200 บาท

                  
  
     2.2  สายสวนปัสสาวะ 

  -  ชนิดใช้ระยะสั้น     ส้นละ     25 บาท
  -  ชนิดใช้ระยะยาว  
  *   ชนิด 2 ทาง  เส้นละ     30 บาท
  *   ชนิด 3 ทาง  เส้นละ    120 บาท
  -  ชนิดในท่อไต         เส้นละ 2,250 บ

3. ค่าบริการทางการแพทย
  
     3.1 ค่าตรวจ, ค่าวิเคราะห์โรค เช่น                                                  เบิกได้ 50%
  
         
ค่าธรรมเนียมในการตรวจรักษาพยาบาล
  
         
ค่าห้องผ่าตัด, ค่าอุปกรณ์เครื่องมือในการผ่าตัด
  
         
ค่าคลอดบุตร, ค่าตรวจทางห้องทดลอง
  
         
ค่าเอ๊กซเรย์, ค่าวิเคราะห์โรคต่าง ๆ
  
     3.2 ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันในลักษณะเงินตอบแทน

    4. ค่าห้องและค่าอาหาร                                                                   วันละ 600 บาท
  
    
- ค่าเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ไม่เกิน                                                        วันละ 600 บาท
  
     - ค่านมทารกแรกเกิด 

 

 

 

(ในระยะเวลาไม่เกิน 13 วัน ส่วนที่เกินกว่านั้น ผู้มีสิทธิรับภาระเอง เว้นแต่คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำนวยการ
สถานพยาบาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าจำเป็นต้องรักษาเกินกว่า 13 วัน ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตามจำนวนวันที่
คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย)

หมายเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 1. 3 เบิกได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่จ่ายจริงทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

1. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล
2. ถ้าเบิกค่ารักษาพยาบาลให้บิดาหรือมารดาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดาและผู้เบิก 
     สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วให้แนบทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน
3. อื่น ๆ (ถ้ามีเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพิ่มเติม)