อาภรณ์ ศรีแสงทอง


พนักงานราชการ
กศน.อำเภอพานทอง/กศน.จังหวัด.ชลบุรี
Username
srisangthong
สมาชิกเลขที่
38111
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

สรุปประวัติและผลการปฏิบัติงาน

นางสาวอาภรณ์  ศรีแสงทอง

 ข้อมูลส่วนตัว

·       เกิดเมื่อวันที่  26   กรกฎาคม   2506

·       วุฒิการศึกษา   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะนิเทศศาสตร์  วิชาเอกโฆษณาประชาสัมพันธ์    จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

·       เริ่มปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2538   จนถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี      4 เดือน

ความรู้-ความสามารถ/ผลงานด้านวิชาการ

·       เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพ

·       เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

·       จัดทำสรุปผลงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา ด้วยโปรแกรม Proshow Gold

·       จัดทำสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกขี้หนอน  ด้วยโปรแกรม Proshow Gold

·       จัดทำสรุปโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอพานทอง  รุ่น 339   รวมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 75 พรรษา ด้วยโปรแกรม Proshow Gold

·       จัดทำสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป  ด้วยโปรแกรม RICAI

·       รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารด้วย  Gotoknow

·       ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรีจัดทำคู่มือครูและคู่มือผู้เรียน  หนึ่งวันที่เขาชะอางค์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

·       ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรีจัดพิมพ์และออกแบบคู่มือครูและคู่มือผู้เรียน   ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

·       ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทองจัดทำวิจัยการศึกษานอกโรงเรียนกิจกรรมพัฒนาอาชีพชมรมผู้เลี้ยงกุ้งบางหัก

·       ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทองจัดทำวิจัยการศึกษานอกโรงเรียนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

ความภาคภูมิใจที่ได้รับ

-          ปี   2542  ได้รับคัดเลือกเป็นครูการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี

-          ปี   2542  ได้รับคัดเลือกเป็นครูการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นของภาคตะวันออก

-          ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกขี้หนอน (ศรช.ที่รับผิดชอบ)  ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ให้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น  ประจำปี 2548

-          ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกขี้หนอน (ศรช.ที่รับผิดชอบ)  ได้รับโล่เกียรติคุณจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี  ให้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น  ประจำปี 2547

-          ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกขี้หนอน (ศรช.ที่รับผิดชอบ)  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย  ประเภทศูนย์การเรียนชุมชน  ประจำปี 2546

-          ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกขี้หนอน (ศรช.ที่รับผิดชอบ)  ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ในขณะนั้น) ให้เป็นศูนย์การเรียนตัวอย่าง  ประจำปี 2540

 

งานที่รับผิดชอบ

-          งานพัสดุ

-          งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-          งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

-          งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

-          งานจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

-          งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

-          งานจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน

-          งานแนะแนวการศึกษา

-          งานศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกขี้หนอน

-          งานจัดการศึกษาในตำบลนำร่อง

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท