คณะกรรมการประกวดราคา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ได้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป ซึ่งระเบียบนี้ใช้บังคับในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหาราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการหรือการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปดำเนินการตามระเบียบนี้ ดังนั้นหากหน่วยงานของท่านได้รับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ หรือนอกงบประมาณก็จะต้องดำเนินการตามระบียบนี้ ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยเฉพาะ คณะกรรมการประกวดราคาซึ่งมีการเพิ่มเติมขึ้นมา โดยผู้เขียนขอสรุปพอเป็นสังเขป ดังนี้ค่ะ

- หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่จะให้เป็นกรรมการประกวดราคาไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำนาถูกต้อง

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุ มน.2ความเห็น (0)