Best Practice : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานนโยบายและแผน)

การติดตามแผนแบบ online

   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 เป็นวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ วงงานนโยบายและแผนให้ความสนใจในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผน และหน่วยงานที่ได้รับความสนใจของวงนี้และเป็นเรื่องเด่นของวงคือ สนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในเรื่องการติดตามแผนแบบ Online  (link)

คุณสาวิตรี เล่าเรื่องเด่นของวงงานนโยบายและแผน

     ผมได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสาวิตรี มีดังนี้ครับ
    
     Best Practice : การติดตามแผนแบบ online (วิธีการดำเนินงาน)

  • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผน โดยคณะกรรมการมาจาก คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ตัวแทนของทุกภาควิชา และสำนักงานเลขานุการคณะ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผน
  • คณะกรรมการที่มาจากภาควิชารับผิดชอบกรอกข้อมูลการติดตามแผนของภาควิชา คณะกรรมการที่มาจากสำนักงาน และคณะกรรมการฝ่ายแผน รับผิดชอบกรอกการติดตามแผนของทุกฝ่าย รวมถึงสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ
  • คณะกรรมการติดตามแผน จะมีหน้าที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลการติดตามแผนระยะ 3 เดือน (รายไตรมาส) ครบทุกไตรมาส โดยกรอกการติดตามแผน online บน website ของคณะ
  • โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ จะต้องกรอกข้อมูลสรุปโครงการ online บน website ของคณะ

        ขอขอบคุณคุณสาวิตรี คุณศิริวัลย์ สนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานนโยบายและแผนของชุมชนสำนักงานเลขานุการ ซึ่งหลายหน่วยงานให้ความสนใจ และจะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • วิทย์การแพทย์ก้าวหน้านำไปหนึ่งก้าวเสมอ
  • แอบโขมย ครูพัก ลักจำ วิธีดีๆ ที่คุณบอยกระจายออกมามาใช้ครับ
  • ตอนนี้ห้องสมุด โดยคุณชัยพร กำลังพัฒนาระบบติดตามแผนของมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ครับ