สถานการณ์สร้างทีมงานที่มาความสามารถ ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีศักยภาพ มีการติดต่อสารระหว่างบุคคล เป็นไปด้วยความมีความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างมีสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนทั้งบุคคลภายใน และ บุคคลภายนอก
                เมื่อได้รับการฝึกระบบตามโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากบริษัทซึ่งระยะแรกพยายามสอนอย่างเดียวไม่มีการฝึก   ต่อมาฝึกเป็นเรื่อง ๆ  ซึ่งในฐานะผู้ดูแลรู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องนำคำว่ารู้เขารู้มาช่วยมิฉะนั้นไม่มีทางสำเร็จ จึงได้ทำการดังนี้
                ให้เจ้าหน้าที่มาคุยในเนื้องานของตนเองเริ่มจากฝ่ายแผนมาอธิบายว่าคณะเรามีงบประมาณในส่วนใดบ้าง งบประมาณส่วนไหนใช้กับเนื้องานผลิตบัณฑิตระดับใดและที่สำคัญโปรแกรมในระบบที่ทำขึ้นมีการเน้นการควบคุมแผนมากทำให้การใช้งานลำบากเช่น กำกับถึงหมวดรายจ่าย  ดังนี้ฝ่ายแผนต้องอธิบายให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และผู้ขออนุมัติโครงการทราบว่าการทำงานต้องเป็นไปตามที่แผนกำหนด    กรณีแผนคลาดเคลื่อน ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์มอบหมายให้ฝ่ายแผนเป็นผู้โอนเงินเนื่องจากปีเป็นปีแรกในการนำระบบมาใช้จึงต้องให้ฝ่ายแผนรู้ปัญหาหากตั้งงบคลาดเคลื่อนก็จะเสียเวลาในการโอนเงิน    ในส่วนการเงินเกี่ยวข้องกับหลายระบบมีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของคณะและโรงเรียนจึงมีการสอนแนะนำซึ่งกันและกันรวมทั้งเมื่อทำงานทั้งระบบบางครั้งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกเช่นร้านค้า เจ้าหน้าที่กองคลังมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสรุปผลการรายงานของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้นำไปสู่การพัฒนา
                พัสดุเป็นอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายแผนและการเงินทำให้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องหาวิธีการที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเบิกจ่ายเงินให้บริษัทห้างร้านได้รับเงินเร็วที่สุด และปัจจุบันได้พัฒนาคู่มือขั้นตอนการใช้โปรแกรมของผู้ใช้ระบบเล่มที่ 1 โดยคุณมานิดา  สิมาทันโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานให้โปรแกรมได้สะดวก
                ทุกอย่างดูเหมือนง่ายมีระบบมาช่วยแล้วเจ้าหน้าที่ทำไมรู้สึกยุ่งยาก เมื่อครั้งได้ไปประชุม UKM ที่จัดอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นได้พูดคุยกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล่าให้ฟังว่าว่าโครงการจัดทำระบบบัญชี 3 มิตินี้   มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ไปเก็บตัววิเคราะห์ระบบไปทำร่วมกันจนเป็นที่เข้าใจของเจ้าหน้าที่และจึงนำไปสู่การพัฒนาระบบ IT ต่อมา       พอมานึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นการเตรียมเจ้าหน้าที่น่าจะน้อยไป  พอมาดูระบบก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้เนื่องจากมีขั้นตอนที่เกินความจำเป็น  
                 ทีมงานบุคลากรกลุ่มงานแผนและ บริหารทรัพย์สินคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยบุคลากร ในส่วนของคณะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงทำแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มงานมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบงาน