ผลงาน คศ.3

amporn
ผลงานวิชาการที่ผ่านวิทยฐานะชำนาการพิเศษ

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพ

                               และเทคโนโลยี  (งานเกษตร)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า        นายอัมพร  ดั้นชัยภูมิ  

หน่วยงาน                สหัสขันธ์ศึกษา  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ปีที่ศึกษาค้นคว้า     ปีการศึกษา 2549

 

บทคัดย่อ

 

                แผนการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน  ทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียน  เพราะแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการวางแผนการจัดทั้งหมดที่เอื้อและตอบสนองต่อความต้องการ  ความรู้ความสามารถของนักเรียน  การศึกษาครั้งนี้   มีความมุ่งหมาย 

1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   โรงเรียน สหัสขันธ์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80      2)  เพื่อศึกษา      ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียน  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในภาคเรียนที่  2 

ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  42  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  คือ  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี  (งานเกษตร)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  6   โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 จำนวน 8 แผน   

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ   มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.30 – 0.78

ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 – 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81  3)  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  17  ข้อ  และ  4)  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี  (งานเกษตร)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1  จำนวน  27  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                  ผลการพัฒนา  พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  (งานเกษตร)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  6   โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพเท่ากับ   91.67/ 83.97    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 /80 และค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5450 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1  ร้อยละ 54.50 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด     

                  โดยสรุป  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ  โดยผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ได้วางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน  ทำให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกิดทักษะกระบวนการทำงาน  รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานทางวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#ผลงานวิชาการ#วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หมายเลขบันทึก: 213207, เขียน: 01 Oct 2008 @ 12:17 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)