ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

วิทยา

    ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางที่อยู่ในเขต 4  อำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ครับ นั่นคือ โรงเรียนบ้านใหม่ อ.เทพา จ.สงขลา

   ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลกันดาร ซึ่งยากลำบากต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่กระผมเป็นผู้บริหาร เป็นโรงเรียนที่นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซ็น พูดภาษาไทยไม่คล่องและเป็นโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกับความไม่สงบในเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผมคิดว่าในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพนั้น สิ่งสำคัญที่สุดต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนเป็นตัวขับเคลือนที่ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ 

      ผมจึงคิดโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้จากบทสรุปของโครงการที่ผมและคณะครูในโรงเรียนร่วมกันทำ  ดังนี้ครับ

ชื่อผลงาน           การประเมินโครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                           โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

ลักษณะผลงาน    การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประเมิน              นายวิทยา คณะทอง

                   ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านใหม่

ปีพุทธศักราช       2550

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                การประเมินโครงการ โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  

                1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   โรงเรียนบ้านใหม่ 

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต  

                 2) เพื่อประเมินปัจจัยของ โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงาน

                      เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต   3  

                 3) เพื่อประเมินกระบวนการของ โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านใหม่  สำนัก

                     งานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต    

                  4) เพื่อประเมินผลผลิตของ โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   โรงเรียนบ้านใหม่  สำนัก

                       งานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ มีจำนวน  1 48   คน  

                       ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนและผู้ปกครองนัก

                       เรียน  

 

                        เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  คือ แบบประเมิน ซึ่งมีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .9 88 และผู้ประเมินได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window ( Statistical Package the Social Sciences For Windows)   เพื่อคำนวณค่าร้อยละ ( Percentage)  ค่าเฉลี่ย เลขคณิต    และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

                1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของ โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 3  ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1    สภาพสังคมและวัฒนธรรม  พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และอยู่ในระดับมาก

1.2    สภาพเศรษฐกิจ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก

1.3    สภาพการเมือง การปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัย โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 3  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด  มีดังนี้

                                2.1 บุคลากร  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก

                                2.2 งบประมาณ  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก

                                2.3 วัสดุ อุปกรณ์  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

                                2.4 แผนการดำเนินงาน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด

                3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด 

 มีดังนี้

                                3.1 ขั้นวางแผน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

                                3.2 ขั้นดำเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

                                3.3 ขั้นประเมินผล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด

                                3.4 ขั้นรายงานผล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

                4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ปรากฏดังนี้

                                4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

       อยู่ในระดับมากที่สุด

                                4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์

       การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด

        ตอนนี้ผมกำลังใหม่ในเรื่องของการเขียนบันทึกครับ  และกำลังเรียนรู้เรื่องการลงภาพในบันทึกอยู่ครับ  ครั้งต่อไปผมจะนำภาพกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนผมมี มานำเสนอทุกท่าน เช่นกิจกรรมจับเข้าคุยกัน  กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน และอีกหลายกิจกรรมเลยครับ 

         รอหน่อยนะครับผม

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ผู้บริหารโรงเรียน#ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน#โรงเรียนและชุมชน

หมายเลขบันทึก: 212680, เขียน: 29 Sep 2008 @ 15:02 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • มาทักทาย ผอ
 • เพิ่งไปจัดค่ายให้ที่โรงเรียนเทพาเมื่อปลายปีที่แล้ว
 • เสียดายไม่ได้ไปบ้านใหม่
 • โรงเรียน ผอ สบายดีนะครับ
 • ผอ จำผมได้ไหมเนี่ย
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • เอาเด็กนน้อย
 • มาฝาก
 • เด็กน้อยที่บ้านชื่อถุงเงิน สู้ได้ไหม
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • http://gotoknow.org/blog/nongyo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผม

 • ครับผม  ที่โรงเรียนสบายดีครับ
 • จำได้ครับน้อง  พี่จำน้องได้ที่มานอนบ้านตาเนือบยายจิต
 • อ้อ....ลืมเล่าไปนิดครับ  ที่โรงเรียนที่พี่เป็น ผ.อ.นั้น  ชุมชนในหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนเข้มแข็งครับผม
 • ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นของจังหวัดสงขลาครับ  ท่านเพิ่งได้ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองไปเมื่อไม่นานี้ครับ
 • ว่างๆ มาเที่ยวอีกสิครับ  พี่จะพาไปเยี่ยมโรงเรียนครับน้อง
 • ขอบคุณครับผม
ยามีละห์ สุกี
IP: xxx.173.204.26
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

หนูชื่นชมงานวิจัยของผอ. จะรบกวนไหมค่ะถ้าอยากให้ท่านผอ.ช่วยส่งฉบับจริง หรือถ้าไม่สะดวกส่งเฉพาะกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไดไหมค่ะ เพราะตอนนี้หนูกำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ค่ะ