หนังสือราชการ

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

     - หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่สวนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคล

ภายนอก

     - หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ บุคคลภายนอกมีถึงส่วนราชการ

     - เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ

     - เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หนังสือราชการ มี 6 ชนิด

     1. หนังสือภายนอก

     2. หนังสือภายใน

     3. หนังสือประทับตรา

     4. หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)

     5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว)

     6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน  (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม

         บันทึก หนังสืออื่น)

         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานธุรการความเห็น (0)