สิ่งที่เหลือจากการเป็นโรงเรียนในฝัน


โรงเรียนในฝัน

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

 

โดย  นายไชยพร  แย้มมี

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

                โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  ได้รับความไว้วางใจจากชาวอำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เข้าในโครงการ 1 อำเภอ1  โรงเรียนในฝัน  มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2547  และในปีการศึกษา  2548  ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ1 อำเภอ1  โรงเรียนในฝัน  ความภาคภูมิใจจากสิ่งที่ได้นั้น  ล้วนแต่เป็นการปฏิบัติงานจริง  การนำสู่ตัวนักเรียนอย่างจริงจัง  ถามว่ามีข้อแตกต่างไหมระหว่างก่อนและหลังเป็นโรงเรียนต้นแบบ1 อำเภอ1  โรงเรียนในฝัน  ในฐานะครูและผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งขอตอบว่าต่างกันมาก  หลังจากที่ได้รับการพัฒนามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง  ปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านที่ดีขึ้น  ครูปรับตัวและแสวงหาความรู้ใหม่มากขึ้น  และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก  ในระยะแรกกี่ดำเนินงานจะมุ่งเน้นไปที่  4  กลุ่มหลัก  คือ  งานคอมพิวเตอร์  หรือ ICT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ในฐานะที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารเทศมาตลอด  จึงขออนุญาตนำเรื่องการพัฒนา ICT  มาใช้ในการจัดการการศึกษาใน  3  ด้าน  คือ

 

1.  ด้านผู้เรียน  

เป็นด้านที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำ ICT มาใช้นำร่องในรายวิชา ชีววิทยา ที่นักเรียนสามาระจะดูการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้อย่างละเอียด ทดลองปฏิบัติจริง ไม่เข้าใจปัญหาตรงจุดใดสามารถสืบค้นได้ทันทีจากอินเตอร์เน็ตที่ติดตั้งประจำ สามารถค้นหาความรู้ไปทั่วโลก   วิชาฟิสิกส์มีการนำโปรแกรมที่หลากหลายมาใช้ในการคำนวณ และทดลองให้เห็นจริง  โดยใช้การจำลองการทดลองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ส่วนวิชาเคมี  นั้นการทดลองทางเคมีบางอย่างอันตรายเกินกว่าที่จะทำการทดลองในห้องเรียนได้  ก็มีโปรแกรมที่ทดลองได้อย่างเห็นภาพชัดเจนทุกขั้นตอน  ปลอดภัยและประหยัดสารเคมีเป็นอย่างมาก  จนในปัจจุบันนี้ทุกห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จะมีคอมพิวเตอร์ประจำ  และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกเครื่อง ที่สามารถค้นคว้าเชื่อมโยงความรู้ไปได้ทั่วโลก    ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นโรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น คือ  โปรแกรม  sketpatch   ที่สามารถทำการวาดรูปทางคณิตศาสตร์ได้ทุกประเภท  พร้อมกี่คำนวณที่ให้เห็นจากตัวอย่างจริงในรูปของมิติต่าง ๆทางเลขาคณิต  ทำให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนจาการสอนของครูที่ตื่นตาและเร้าใจ  ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่น่าเบื่อเป็นเรื่องน่าสนใจ  และในขณะเดียวกันก็มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  ให้นักเรียนค้นคว้าอย่างทั่วถึง  รวมทั้งเตรียมการนำเสนอผลงานของตนเองที่มีความคิดสร้างสรรค์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ  ซึ่งส่วนใหญ่วิชานักเรียนเรียนจะน่าเบื่อ  และไม่เข้าใจ  เพราะเป็นวิชาที่ไม่ภาษาตัวเอง  เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะขาดความตั้งใจเรียน  เป็นที่ทราบกันแล้วว่าในภาวการณ์ปัจจุบัน  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเด็กทุกวัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงนำความน่าสนใจนั้นมาจัดการเรียนการสอน  เช่นมีการใช้โปรแกรม Tell me more มาให้นักเรียนได้เรียนจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ สำเนียงเจ้าของภาษา โดยนักเรียนแต่ละคนสามารถที่จะอ่านตามเสียงฝึกอ่านโดยได้ยินเสียงตนเอง  พร้อมกับทราบคะแนนทันที  จึงเป็นเรื่องที่นักเรียนตื่นเต้น  กระตือรือร้นในการเรียน  จากเรื่องน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกสนาน  ในอนาคตจะมีการนำมาใช้ในภาษาอื่น ๆ ที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่  เช่น  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝรั่งเศส

                ส่วนงานด้านคอมพิวเตอร์  หรือ ICT นั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน เพราเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  ต้องจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคม  และตัวนักเรียนเอง  การจัดการเรียนการสอนต้องสอดรับกันในทุกระดับจากง่ายไปหายาก  ต่อเนื่องกันไปในแต่ละระดับชั้น  และเน้นกลุ่มสนใจพิเศษในหลายกลุ่ม  กลุ่มสนใจการเขียนโปรแกรม  กลุ่มสนใจโปรแกรมการบังคับหุ่นยนต์  กลุ่มสนใจโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  หรือแอนนนิเมชั่น  กลุ่มสนใจโปรแกรม Prodesktop  และกลุ่มสนใจอื่น ๆ  ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสารถที่หลากหลาย  ในอดีตจากการที่ไปแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับต่าง ๆ แล้ว  จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ  แต่หลังจากพัฒนา ICT ไปได้ขณะหนึ่ง  ปรากฏว่าเห็นการพัฒนาของนักเรียนอย่างก้าวกระโดด  นักเรียนสารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  นักเรียนสารถคว้ารางวัลในระดับเขต  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  ซึ่งถ้านักเรียนไม่มีความสามารถไม่เก่งจริงรางวัลต่าง ๆย่อมไม่ได้แน่นอน  เพราะต้องแข่งกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่เขามีความสารถไม่แพ้กัน  ปัจจุบันนักเรียนมีความกล้าแสดงออก  สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆออกมามากมาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 นักเรียนทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกคนตามระดับช่วงชั้น

                จาการนำเอา  ICT มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระกรเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นการชี้ให้เห็นถ้ามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเรียนการสอนนั้นสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้จริง

 

2. ด้านครู

                ครูทุกคนของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 มีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  และส่วนใหญ่จะมีความรู้ความสารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลางถึงขั้นสูง  ตามความถนัดของแต่ละคนว่างานที่ตนเองทำนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านใด  โดยเฉพาะการริเริ่มนำโปรแกรมการทำคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmark  นั้นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  มาใช้  ครูทกคนประเมินผลการเรียนด้วยโปรแกรมที่เที่ยงตรง  ถูกต้อง  และแม่นยำซึงเป็นส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยด้านต่าง ๆของโรงเรียน  รวมทั้งครูแต่ละท่านจะผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นการใช้ ICT  โดยผลิตตามความรู้ความชำนาญในด้านทักษะคอมพิวเตอร์ของตนเอง  เช่นผู้ที่มีความรู้ในระดับสูงก็จะผลิตสื่อประเภท  CAI  ภาพเคลื่อนไหวหรืออื่น ๆ  ส่วนผู้ที่ยังเป็นในระดับพื้นฐาน ก็จะใช้โปรแกรมนำเภทนำเสนอ         E-Book   และในขณะเดียวกันก็ยังยินดีที่จะพัฒนาตนเองเรื่อย ๆ  เพราะมีผลยืนยันชัดเจนว่า  การใช้ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  และยังช่วยในการกระตุ้นความสนใจของเด็กได้ดีกว่าวิธีเดิม ๆ  และครูทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าถ้าจะเป็นครูมืออาชีพแล้ว  การนำเอา ICT   เข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาเป็นเรื่องจำเป็น 

 

3.  ด้านการบริหารจัดการ

                นอกจากการนำ ICT เข้ามาใช้ในด้านครูและนักเรียนแล้ว ด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงาน ที่จะคอยสนับสนุนและมอบนโยบายขับเคลื่อนงานต่าง ๆไปสู่จุดมุ่งหมาย ในฝ่ายงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้นำเอา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ดังนี้

                ฝ่ายวิชาการนอกจากจะมีการใช้โปรแกรม Bookmark มาช่วยในการวัดและประเมินผลการเรียนแล้ว ในการออกใบรับรองผลการเรียน และหนังสือสำคัญต่าง ๆ นั้นนำ ICT มาใช้ในทุกขั้นตอน การเรียกดูผลการเรียนของนักเรียนสามารถออนไลน์ได้จากเครือข่ายของโรงเรียน  โดยวิธีการแสกนลายนิ้วมือ  แทนระบบบาร์โค๊ด  ซึ่งเป็นการป้องรักษาความปลอดภัยถ้าไม่ใช่เจ้าของข้อมูลจะเปิดไม่ได้  นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการยังสนับสนุนให้มีการจัดหาแหล่งเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึง  ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยบริการ  ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ที่มีความทันสมัยใช้ ICT เข้ามาบริหารจัดการ  ส่วนฝ่ายกิจการนักเรียนนั้นมีการนำข้อมูลของนักเรียนมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของฝ่ายที่สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา  และมีการบันทึกการมาเรียนของนักเรียนด้วยการแสกนลายนิ้วมือ  บันทึกการมาเรียนของนักเรียนทุกวัน  ส่วนฝ่ายอำนวยการและบุคลากรนั้นมีการรับส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2  กับโรงเรียนด้วยระบบ E-Office  มานานแล้ว  และในปัจจุบันนี้ในระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆของโรงเรียน ก็มีการนำระบบ E-Admin เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูลภายในโรงเรียน  ทำให้สะดวกรวดเร็ว  ประหยัด  และยังสามารถค้นข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกโดยไม่ต้องไปเปิดแฟ้มกระดาษค้นหาอีกต่อไป 

                นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการนำ ICT มาใช้ในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกทุกด้านอย่างก้าวกระโดด จากโรงเรียนประจำอำเภอเล็ก ๆ   ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกลายเป็นโรงเรียนที่ทุกคนจับตามองในความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี สมดังเจตนารมณ์ของการดำเนินงาน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ที่เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน

 

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 212310เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2008 20:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 00:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

จริงๆ แล้ว กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Work ๆ ด้วยนะ(จะบอกให้)

ขอบคุณครูสมชายมากครับ วันหลังจะเขียนเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ไม่ได้เน้นในช้วยโรงเรียนในฝันอีกสี่กลุ่มสาระ คือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ปัจจุบันตามทันกันหมดแล้วทั้งครูและสื่อ จะเขียนให้เร็วที่สุด ...ครูไชยพร

  • ตามมาทักทยอาจารย์ก่อน
  • เดี๋ยวพบกันวันที่ 6 ตค นะครับ
  • แวะมาชื่นชม
  • และยืนยันด้วยว่าโรงเรียนบรรหารฯ๑ นี้เยี่ยมจริงๆ

เยี่ยมครับ

ประสบการณ์ตรงในการบริหารโรงเรียน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี