มะเขือยาวลูกผสมพันธุ์ทอร์นาโดปลูกได้อย่างพอเพียง

การเกษตรพอเพียง

นายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กับ นสอ.1/2551

มะเขือยาวลูกผสมพันธุ์ทอร์นาโดปลูกได้อย่างพอเพียง

 

  • ปี 2551 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้จัดทำโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการผลิตพืชพันธุ์ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์พืชต้นแบบให้เป็นแม่พันธุ์  มะเขือยาวลูกผสม เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตปลูกง่าย เกี่ยวได้นาน ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง

  • คุณวิชัย  ตู้แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี  บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง กล่าวว่า  ปัจจุบันเกษตรกรขาดโอกาสในแหล่งความรู้ด้านการเกษตร ด้านเมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงการแปรรูปผลผลิต  การตลาด นั่นหมายถึงภารกิของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร ศูนย์ฯแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตพันธุ์พืชและท่องเที่ยวด้วยคุณภาพที่เป็นเลศ  มีพันธกิจ คือ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตพืชพันธุ์ดี และเชิงท่องเที่ยวเชิงเกษตร นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “คำว่า พอ ก็พอเพียง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย  ถ้าทุกประเทสมีความคิด ทำอะไรต้องพอเพียง พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

  •  พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541  “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง  สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากไม่เห็นเสาเข็มเลยด้วยซ้ำไป” การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านจิตใจ รวมทั้งด้านการเกษตร ด้วย

  • วันนี้ คุณวิชัย ตู้แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว.นำเรื่องราวการปลูกมะเขือยาว “ลูกผสม” เป็นพืชเศรษฐกิจพอเพียง” ปลูกเป็นไม้ประดับ สวนหน้าบ้าน หลังบ้าน หรือเพื่อการค้าไดอย่างดร มะเขือยาวลูกผสม พันธุ์ดาร์กดรากอน พันธุ์อะโกร่า พันธุ์คาชิโน และพันธุ์ทอร์นาโด พันธุ์ลูกผสมที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ “พันธุ์ทอร์นาโด”
  • พันธุ์ทอร์นาโด ลักษณะลำต้นใหญ่แข็งแรง ต้านโรคและแมลงได้ดี พุ่มกว้างปานกลาง โตเร็ว ข้อถี่ ผลดก ผลตรงความยาว 25-30 เซนติเมตร ผลสีเขียวมัน  คอผลใหญ่ ปลายผลบาน ผลไม่นิ่มง่าย น้ำหนักดี อายุการเก็บเกี่ยว 60-70 วัน หลังปลูก ตลาดมีความต้องการสูง  การเพาะกล้ามะเขือยาว เพาะในถาด และเพาะในแปลง วัสดุเพาะ ขี้เถ้าแกลบ และทรายหยาบ 2:1 พรวนส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำเมล็ดโรยเป็นแถวกลบแล้วรถน้ำวันละ 1 ครั้ง  ประมาณ 8-10 วัน เมล็ดจะงอกต้นกล้ามีอายุ 5 วัน ถอนไปชำในถุงเพาะหรือเมื่อกล้าอายุได้ 30-40 วัน นำไปปลูกในแปลงได้

  • การปลูกมะเขือยาว “พันธุ์ทอร์นาโด” ระยะระหว่างต้น 70-80 เซนติเมตร ระหว่างแถว 90-100 เซนติเมตร การเตรียมดินปลูก ไถดะให้หน้าดินลึก 30-40 เซนติเมตร ตากหน้าดินไว้ 7-10 วัน ย่อยดินให้ละเอียด หว่านปูนขาวอัตรา 100-300 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกอัตรา 2,000 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่  คลุกเคล้าในแปลงยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ความกว้าง 120 เซนติเมตร  นำกล้ามะเขือยาวลูกผสมอายุกล้า 35 วัน หรือมีใบจริง 3-4 ใบ มาปลูกตามหลุมที่กำหนดกลบดินรดน้ำ เมื่อมะเขือยาวลูกผสมเริ่มติดดอกติดผลควรใช้ไม้ปักหลักและผูกค้ำกิ่ง เพื่อป้องกันผลมะเขือยาวสัมผัสกับพื้นดิน

  • การดูแลรักษา เริ่มขากการให้น้ำควรให้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอหลังการย้ายกล้าทุกเช้าเย็น เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วจึงลดน้ำวันละครั้ง การใสปุ๋ย หลังจากย้ายกล้าประมาณ 7 – 10 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46- 0 – 0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และหลังย้ายปลูก 35 – 40 วัน มะเขือยาวลูกผสมเริ่มออกดอกติดผล ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 13 – 13 – 21 หรือ 8-24-24  อัตรา 50 – 100 กิโลกรัม/ไร่ โดยทยอยแบ่งใส่ทุกๆ 20 วัน โรคแมลงและการป้องกันกำจัด 1.โรคผลเน่าแห้งสีดำหรือปลายผลดำ ป้องกันกำจัด โดยใส่ปูนขาวรองก้นหลุม 1 – 2 ช้อนแกง/หลุม ฉีดพ่นด้วยธาตุแคลเซียม 2.โรคใบจุด ป้องกันกำจัด โดยใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น กำมะถันผงชนิดละลายน้ำ ควรฉีดพ่นเวลาเช้ามืดที่มีอากาศเย็น หรือตอนเช้า แมลงที่สำคัญ 1.เพลี้ยไฟ จะดูดน้ำจากใบ ทำให้ใบแห้งเหลือง แห้งกรอบ 2.เพลี้ยแป้ง ทำให้หยิกหด ใบและยอดอ่อนหยิกหด 3.เพลี้ยอ่อน เป็นพาหานำเชื้อไวรัส การป้องกันกำจัด เพลี้ยทั้งสามชนิดนี้ฉีดพ่นด้วย น้ำส้มควันไม้ สารสกัดจากสะเดา และเชื้อราบิวเวอเรีย กี่เก็บเกี่ยว หลังจากดอกบาน 7-10 วัน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การเก็บเกี่ยวควรให้มีขั้วติดมากับผลด้วยมะเขือยาวจะให้ผลผลิตประมาณ 5,000-7,000 กิโลกรัม/ไร่

  • ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง สพ.72160 โทร.0-3543-7704-5 ต่อ 217 Fax.0-3543-7705  ยินดีต้อนรับครับ

 

 

 

วัชรินทร์  เขจรวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรสิงขร

หมายเลขบันทึก: 212284, เขียน: 27 Sep 2008 @ 17:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

แหม่ม
IP: xxx.185.146.214
เขียนเมื่อ 

อยากได้พันธุ์มาปลูกค่ะ..มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สุทรสาครค่ะ..จะซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหน..ถ้าสะดวกกรุณาตอบกลับที่ e-mail ที่ให้ไว้นะคะ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง สพ.72160 โทร.0-3543-7704-5 ต่อ 217 Fax.0-3543-7705 ยินดีต้อนรับครับ

นุ้ย
IP: xxx.143.150.227
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากดิฉัน เคยปลูกพันธ์ที่เอาต้นมะเขือพวงมาต่อกับต้นมะเขือยาวนะค่ะ ต้นเจริญเติบโตได้ดี แต่ไม่ค่อยทนต่อแมลง และโรคต่างๆ และต้นเคยตายตั้งแต่ยอดลงมา ถ้าดิฉันปลูกพันธ์ทอร์นาโดนี้จะดีกว่าไหมค่ะ

noi
IP: xxx.46.153.251
เขียนเมื่อ 

มะเขือยาวเป็นโรคผลเน่าดำค่ะ มีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ ขอคำแนะนำด้วย เพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก

ไก่
IP: xxx.121.230.232
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ที่แรกผมกะว่าจะปลูกมะเขือยาวพันธ์เสียบยอด ผมมาเห็นข้อความในนี้เลยเปลี่ยนใจครับ ว่างๆผมจะเข้าไปหาข้อมูลที่ศูนย์นะครับ.... ขอบคุณครับสำหรับความรู้

สมพิศ โพธิ์เรือง
IP: xxx.46.210.201
เขียนเมื่อ 

เอสแมทริคช่วยได้ค่ะเรามีตลาดรองรับสนใจติดต่อ080-5148910

คุณเอ
IP: xxx.68.106.44
เขียนเมื่อ 

มะเขือยาวผลคอยจะเป็นลายสนิทค่ะ ต้องทำยังไงค่ะ มีเมล็ดพันทอนาโดชายหรือป่าว Line : 0876275148