Customer Satisfaction

 ทีมงานจากโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม " Labour Tour " เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ มารดาที่กำลังตั้งครรภ์ สามี และ บรรดาญาติ ได้เข้าเยี่ยมชมในห้องคลอด นับตั้งแต่การเตรียม อุปกรณ์ประจำกายที่มักถูกลืมประจำ " แปรงสีฟัน " ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมห้องคลอด คือ สามี และ คุณแม่ใหญ่

 ผลจากการจัดทัวร์พิเศษนี้ทำให้ มารดา สามี และ พ่อใหญ่แม่ใหญ่สายตรงเข้าใจขั้นตอน " ในการเตรียมคลอด " อัตราความพึงพอใจขึ้นมาถึงร้อยละ ๘๕

JJ