Contact

การฝึกงานวันที่ 27 มีนาคม 2549

 

-ทบทวนความรู้ด้วยการใช้โปรแกรม freemind  เรื่องการติตตั้ง windows XP พร้อมโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน และ การติดตั้ง linux fedora core 5 

-การเขียน mind map สามารถเขียนได้หลายแบบ   เช่น

  • แบบ story telling ให้คน ๆ เดียวเป็นผู้พูดเหมือนกับการเล่าเรื่องราว แล้วอีกคน ก็คอยจดข้อมูลลงใน mind map 
  • แบบการระดมสมองกัน คือการช่วยกันหลาย ๆ คนในกลุ่ม ช่วยกันนึก  แล้วมีผู้คอยจดบันทึก mind map อยู่

-การเขียน mind map จริง ๆ ไม่จำเป็นต้องนั่งกดดันตัวเอง ว่ามีอะไรบ้าง ต้องเขียนอะไรบ้าง เพียงแต่นึกว่า สิ่งที่เราทำไปแล้วมีอะไรบ้าง แล้วถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์จริง นึกอะไรได้ก็ใส่ไปก่อน แล้วค่อยมาจัดเรียงลำดับใหม่ในภายหลัง แล้วค่อยมาตรวจสอบข้อมูลที่ตก ๆ หล่น ๆ แล้วทำการเพิ่มเติมในภายหลังได้ด้วย

-การเขียน mind map ไม่ต้องเน้นความสวยงาม แต่เน้นที่ความครบถ้วนตามที่ต้องการจะเสนอ หรือต้องการจะบันทึกไว้

-การติดตั้ง database server ด้วยโปรแกรม Mysql  เกิดปัญหาในการติดตั้ง คือไม่สามารถติดตั้งได้ เพราะยังไม่ได้ทำการอัพเดทตัวระบบปฏิบัติการ Fedora Core4

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 21172, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)