• มุมมองการทำงานเป็นทีม โครงการNEC(เสริมสร้างนักธุรกิจใหม่) ที่จ้งหวัดอุดร ชั่วโมงการวางแผน วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งกล่มสร้างทีมงาน สร้างหอคอยกระดาษ แบ่งเป็น 4 ทีม
 • ประกวดสร้างหอคอย มีรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ รอง ตามลำดับ มีทีมที่น่าสนใจ คือทีมที่มีสมาชิกมีปัญหาในการทำงานเป็นทีม ทำให้สมาชิกที่ร่วมวางแผนการสร้างหอคอยกระดาษจากเริ่มต้นที่ดี  แต่ภายใน 10 นาทีการทำงาน สมาชิก8ใน 10 คนในกลุ่ม เริ่มหยุดเสนอความเห็น ขาดความร่วมมือการทำงานเป็นทีมที่ดี และสุดท้ายทีมนี้เป็นทีมที่ล้มเหลว ผลการแข่งขันอยู่ลำดับสุดท้าย วิทยากรจึงให้สมาชิกในกลุ่มเสนอความเห็นที่ทีมไม่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน(จำลอง) ทีมที่แพ้ ให้เหตุผล ดังนี้
 • 1)ขาดการประสานงาน ระหว่างทีม
 • 2)มีการวางแผน แต่ไม่ปฏิบัติตามแผน
 • 3)ขาดระบบการควบคุมที่ดี
 • 4)มีสมชิก 1 คน เป็นคนที่ไม่รับฟังความเห็นของเพือนร่วมทีม ขัดแย้งตลอดเวลา(ทุกเรื่อง)
 •     ทีมที่ชนะที่1 ให้เหตุผลดังนี้
 • 1)มีการวางแผน แบ่งงานกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
 • 2)สมาชิกทุกคน ยอมรับจุดอ่อน จุดแข็ง ของเพือนสมาชิก
 • 3)สมาชิกยอมรับความคิดเห็น/ความสามารถของเพือนร่วมทีม
 • 4)ผู้นำกลุ่มมีภาวะผู้นำ
 • 5)มีการแบ่งงานกันทำตามความสามารถ
 • 6)มีการติดตามสถานะการณ์จำลอง
 •       พิชัย เล่งพานิชย์

 

http://gotoknow.org/file/pichaileng/MVC-085S.JPG