ประกาศผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2549

การสวดมนต์เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนนานตลอดไป

วันที่ 27 มีนาคม 2549 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดพะเยา จัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ของนักเรียน 2 ระดับคือระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขึ้น ณ วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังมีผลการประกวดดังนี้
ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ คือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมืองพะเยา
                           รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ อ.เชียงม่วน
                           รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง  กิ่งอำเภอภูกามยาว
                           รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนอนุบาลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง,โรงเรียนบ้าน
วังขอนแดง อ.ดอกคำใต้,โรงเรียนป่าสักสามัคคี อ.แม่ใจ,โรงเรียนปิยมิตร อ.เชียงคำ,โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.ปง และโรงเรียนเวียงลอ อ.จุน
ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ คือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมืองพะเยา
                       รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองพะเยา
                       รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อ.ปง
                       รางวัลชมเชย คือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ,โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
อ.เชียงคำ,โรงเรียนบ้านร่องจว้า อ.ดอกคำใต้,โรงเรียนภูซางวิทยาคม กิ่งอำเภอภูซาง,และโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ.เชียงม่วน
        โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ไปแข่งขันระดับภาค ณ วัดเจดีย์ซาว อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 7 เมษายน 2549 ค่ะ การเดินทางไปแข่งขัน เชิญไปปรึกษากับสำนีักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (0)