สำหรับครูที่ทำวิทยฐานะต้องการที่จะวิเคราห์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่สำรับนักเรียนไม่เกิน 51 คน จำนวนหน่วยการเรียน หรือแบบทดสอบไม่เกิน 12 แบบทดสอบ สามารถคำนวณหาประสิทธิภาพ E1 จากแบบฝึกหัด

ทดลองใช้ หากมีคำแนะนำดี ๆ กรุณาแจ้งด้วย ใช้ เพื่อการศึกษาเท่านั้น รูปแบบสถิติ อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด.2535