เมื่อเช้านี้  (27 มีนาคม 2549) ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน  ท่านมาบรรยายพิเศษ ที่คณะทันตแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และ งานหอประวัติ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย ได้รับความกรุณาจากท่าน  ในการขอรับการสัมภาษณ์ท่านเพื่อเป็นข้อมูลไว้ที่งานหอประวัติ  นำทีม โดยท่านผู้อำนวยการ (อาจารย์สุเพ็ญ ทาเกิด ) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร (รศ. วนิดา บำรุงไทย ผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ครั้งนี้) ตากล้องบันทึกภาพวิดีโอ โดย พี่คนอง  นุ่มพิษณุ ฝ่ายโสตฯ ของเราเอง   ด้วยเจตนารมย์ของท่านเมื่อท่านดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องการให้ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหอประวัติ  เพื่อรวบรวม จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ภาพถ่าย ที่เกี่ยวโยงกับพัฒนาการของมหาวิทยาลัย การเป็นมาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ยุค  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักบริหาร นักวิชาการ นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ด้วยก่อนหน้านี้งานหอประวัติ  เตรียมวางแผนจะไปขอรับคำสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ก็ได้ประสานงานผ่านเลขาฯ ของท่าน  เพื่อเรียนขอความกรุณาท่านในครั้งนี้ ท่านก็บอกว่าอย่าไปเลย  ด้วยเราไปก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไป ลำบากเปล่า ท่านจะมาหาเราเอง ความรู้สึกขณะนั้นดีใจ ปลื้มใจมากที่ท่านกรุณาแก่เรา เราสะดวกขึ้นมาก  แต่ท่านต้องขับรถมาเองด้วยวัยที่สูงของท่าน จากเชียงราย ทั้งไปและกลับอีก ท่านบอกกับเราว่าท่านขัดใครไม่เป็นอยู่แล้ว ความรู้สึกผู้เขียนที่เกร็งๆ ขณะอยู่ในห้องคอยบันทึกภาพนิ่ง  ก็เลยผ่อนคลายลงไป อาจารย์ให้ความเป็นกันเองมาก ท่านบอกว่า ท่านให้โอกาสคนเสมอ การจะทำงาน อย่ามัวแต่คิดอย่างเดียว ให้ลงมือกระทำงานนั้นเลย  งานก็เกิดผล หัวข้อที่พูดคุยกับท่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของ แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ อย่างไร  ปัญหา : อุปสรรค ในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดของท่านอาจารย์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้  และเรื่องของอนาคต  ท่านอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยนเรศวรเติบโตพัฒนาไปในทิศทางใด โปรดติดตามนะคะ งานหอประวัติ จะจัดทำเป็นวิดีทัศน์ไว้บริการที่หอประวัติฯ นะคะ

ภาพ การรับคำสัมภาษณ์

  

  

ในท้ายที่สุดนี้ งานหอประวัติฯ  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย คณาจารย์  ศิษย์เก่า ที่มีความประสงค์จะบริจาค สิ่งพิมพ์ที่ทรงคุณค่า  ภาพถ่ายในอดีต หรือวัตถุที่มีคุณค่าต่อการระลึกถึงความเป็นมาในอดีตของมหาวิทยาลัย  หรือ ขอใช้บริการข้อมูลต่างๆ ได้ที่ สุวรรณา  นุ่มพิษณุ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศร อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 หรือ ติดต่อที่ 0-55962642 ขอขอบคุณค่ะ