หลังจากได้ปิดเล่มวารสารฉบับที่ 1/2549 (ม.ค-มี.ค 49) แล้วนั้น ก็มีเวลามาย้อนดูการทำงานเมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากมารับทำงานวารสารเต็มตัว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 2/2548, 3/2548และ 4/ 2548 มาแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้งานออกมาถูกต้องและตรงเวลานั้น คงมาจากการวางแผนงานที่ดีของทีมงานกอง บก. ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และนอกเหนือจากนั้นคงเพราะความเอาใจใส่จากท่าน บก. วารสารที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ รวมทั้งฝึกให้ทำงานอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายในการทำงาน ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่ากระบวนการจัดทำวารสารนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จึงขอสรุปให้ได้ทราบกันตามแผนผังดังนี้ [Link]

นอกจากนี้แล้วยังได้สรุปแบบประเมินวารสารศูนย์ฯ ทั้ง 3 ฉบับของ ปี 2548 ซึ่งจะได้นำเสนอให้ทราบต่อไป

ผู้จัดการ