กลุ่มยาและขนาดยาที่ใช้บ่อยในเด็ก

ขนาดยาที่ใช้ในเด็กมีความสำคัญ

กลุ่มยาและขนาดยาที่ใช้บ่อยในเด็ก

 1. Antimiclobial agents
  1. β-lactam Antibiotic

   Natural Penicillin : - Penicillin V 25,000-50,000 unit/kg/day PO แบ่งให้ทุก 6-8 ชม.

   Penicillinase-resistant Penicillins :

   :
   • Cloxacillin 50-100 mg/kg/day ถ้า severe infection ให้ 150-200 mg/kg/day PO ac แบ่ง ให้ทุก 6 ชม
   • Dicloxacillin 12.5-50 mg/kg/day PO ac แบ่งให้ทุก 6 ชม

   Aminopenicillins :

   :
   • Ampicillin 50-100 mg/kg/day PO ac แบ่ง ให้ทุก 6 ชม
   • Amoxycillin 20-40 mg/kg/day PO ac แบ่งให้ tid

   Cephalosporins :

   :
   • Cephalexin 25-50 mg/kg/day PO ac แบ่งให้ทุก 6 ชม

β -lactamase inhibitors

- Amoxycillin/Clavulanate 20-40 mg/kg/day of Amoxycillin แบ่งให้ q 8 hr

1.2 Maclolides

 • Erythromycin 30-50 mg/kg/day PO แบ่งให้ทุก 6-8 ชม
 • Roxithromycin 2.2-5 mg/kg/ครั้ง PO แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

1.3 Sulfonamides

- Co-trimoxazole 6-12 mg/kg/day of Trimethoprim แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

1.4 Quinolones

- Norfloxacin 15-20 mg/kg/ครั้ง PO แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง max. dose 400mg/ ครั้ง

1.5 Tetracycline (ห้ามใช้ในเกที่มีอายุ <8 ปี)

(ห้ามใช้ในเกที่มีอายุ <8 ปี)

- Tetracycline 25-50 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง

- Doxycycline 2-5 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

2. Antihistamines

 • CPM 0.35 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
 • Diphenhydramine 5 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
 • Hydroxyzine 1-2 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 • Dimenhydrinate 5 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

(ห้ามใช้ในเกที่มีอายุ <8 ปี)

3. Decongestant

- Pseudoephedrine 4 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

 1. Mycolytics

  - Acetylcysteine 20-30 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง

  - Ambroxol 1.2-1.6 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง

  อายุ> 5 ปี ให้15-30 mg/ครั้ง PO แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง

  - Bromhexine 1 mg อายุ <2 ปี

  2 mg อายุ 2-5 ปี

  4 mg อายุ 5-10 ปี

  8 mg อายุ >10 ปี

  PO วันละ 3 ครั้ง

 2. Bronchodilators

  - Salbutamol 0.1-0.15 mg/kg/ครั้ง PO ทุก 6-8 ชม. ( max 2 mg/ครั้ง)

  - Terbutaline 0.075 mg/kg/ครั้ง PO ทุก 6-8 ชม. ( max 2.5 mg/ครั้ง)

  • Theophylline 4-5 mg/kg/ครั้ง PO ทุก 6-8 ชม.

  Antiasthmatics : Ketotifen 0.025 mg/kg/ครั้ง PO แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

  : Ketotifen 0.025 mg/kg/ครั้ง PO แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
 1. Cough Dpressants
  • Dextromethorphan 1 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
  • Codeine 1-1.5 mg/kg/day PO แบ่งให้ ทุก 4-6 ชม.

7. GI tract drugs

 • Metoclopramide 1 mg/kg/day PO แบ่งให้ ทุก 6-8 ชม.
 • Domperidone 0.2-0.5 mg/kg/ครั้ง PO
 1. Antipyretics / Analgesics
  • Paracetamol 10-15 mg/kg/ครั้ง PO ทุก 4-6 ชม.
  • Aspirin 30-65 mg/kg/day PO แบ่งให้ ทุก 4-6 ชม.
  • Ibuprofen 20-40 mg/kg/day PO แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

   

  ขนาดยาในเด็ก (Usual Dosage for Children)

  ยา

  Dose

  Paracetamol syrup

  <12 ปี : 10-15 mg/kg/dose ทุก 4-6 ชม.เมื่อมีอาการ

  Amoxycillin syrup

  20-50 mg/kg/day แบ่งเป็นมื้อ ทุก 8 ชม.

  Benedyl syrup

  (dose ยาตามขนาด diphenhydramine Hcl)

  Infants>6 months : 5 mg/dose ,3-4 มื้อ/วัน

  >10 kg : 12.5 – 25 mg/dose ,3-4 มื้อ/วัน

  Actifed syrup

  (dose ยาตามขนาด Pseudoephedrine Hcl)

  <2 ปี : 4 mg/kg/day แบ่งเป็นมื้อ ทุก 6 ชม.

  2-5 ปี : 15 mg ทุก 6 ชม.

  6-12 ปี : 30 mg ทุก 6 ชม.

  Ambroxol syrup

  2-5 ปี : ¼ ช้อนชา (7.5mg of ambroxol Hcl) 3 มื้อ/วัน

  5-10 ปี : ½ ช้อนชา (15mg of ambroxol Hcl) 2-3 มื้อ/วัน

  6-12 ปี : 1 ช้อนชา(30mg of ambroxol Hcl) 3 มื้อ/วัน

  Berclomine syrup

  (dose ยาตามขนาด dicyclomine Hcl)

  Infants>6 months : 5mg/dose ,3-4 มื้อ/วัน

  Children: 10mg/dose ,3-4 มื้อ/วัน

  Cloxacillin syrup

  >1month(<20kg): 50-100 mg/kg/day แบ่งเป็นมื้อ ทุก 6 ชม.

  >20kg : 250-500 mg แบ่งเป็นมื้อ ทุก 6 ชม.

  Alummilk suspension

  (dose ยาตาม aluminium hydroxide)

  Children : 5-15 ml/dose แบ่งเป็นมื้อทุก 3-6 ชม. หลังอาหารและก่อนนอน

  Milk of Magnesia suspension

  Laxative;

  <2 ปี : 0.5 ml/kg/ dose

  2-5 ปี : 5-15 ml/day หรือแบ่งให้เป็นมื้อ

  6-12ปี : 15-30 ml/day หรือแบ่งให้เป็นมื้อ

  >=12 ปี : 30-60ml/day หรือแบ่งให้เป็นมื้อ

  Antacid;

  Children : 2.5-5 ml ครั้งตามต้องการ – 4 ครั้ง/วัน

  Cotrimoxazole suspension

  (dose ยาตาม trimethoprim)

  Children : 4 mg/kg/day แบ่งเป็นมื้อ ทุก 12 ชม.

  Domperidone suspension

  <1 ปี: ¼-1/2 ช้อนชา (1.25-2.5 mg of domperidone)3-4 มื้อ/วัน

  1-5 ปี: ½-1 ช้อนชา(2.5–5 mg of domperidone) 3-4 มื้อ/วัน

  6-12 ปี: 1-2 ช้อนชา (5-10 mg of domperidone)3-4 มื้อ/วัน

  Salbutamol syrup

  2-6 ปี: 0.1-0.2 mg/kg/dose 3มื้อ/วัน ;ไม่เกิน 12mg/วัน

  6-12 ปี: 2mg/dose 3-4 มื้อ/วัน ;ไม่เกิน 24mg/วัน

  >12 ปี: 2-4mg/dose มื้อ/วัน ;ไม่เกิน 32mg/วัน

  Theophylline syrup

  24 mg/kg/day และตามแพทย์สั่ง

  ยา

  Dose

  Penicillin V Potassium

  Systemic infection

  <12 ปี :25-50 mg/kg/day แบ่งเป็นมื้อ ทุก 6-8 ชม.

  >12 ปี :125-500 mg ทุก 6-8 ชม.

  Simethicome Drop

  Infants: 0.25-0.5 ml, 3 มื้อ/วัน

  Ibuprofen syrup

  Antipyretic (แก้ไข้)

  6months –12 years ;

  à T<102.5 F (39C) :5 mg/kg/dose ให้ยาทุก 6-8 ชม.

  à T>102.5 F:10 mg/kg/dose ให้ยาทุก 6-8 ชม.

  Maximum daily dose 40mg/kg/day

  Analgesic(แก้ปวด)

  Children :4-10 mg/kg/day ให้ยาทุก 6-8 ชม.

  Chlorpheniramine syrup

  6-12 ปี: 1 ช้อนชา (2mg of chorpheniramine maleate) 3-4 ครั้ง/วัน

  Dextromethrophan Hydrobromide

  Children: ½ ช้อนชา (15 mg of dextromethrophan hydrobromide) 2-4 ครั้ง/วัน

ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก

ชื่อยา (ต่อ 5 ml)

วันละ(ครั้ง)

น้ำหนัก 5 kg

8 kg

10 kg

13 kg

15 kg

18 kg

20 kg

25 kg

actifed

3

¼ (1.5)

½ (2)

½ (2.5)

½ (2.5)

½ (2.5)

¾ (3.5)

1 (5)

1 ½ (7.5)

Ambroxol 30 mg

3

¼ (1)

¼ (1)

¼ (1.5)

¼ (1.5)

¼ (1.5)

½ (2)

½ (2)

½ (2.5)

Amoxycillin 125 mg

3

½ (2.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6.5)

1 ½ (7.5)

1 1/3 (9)

2 (10)

2 ½ (12.5)

cotrimoxazole

2

½ (2.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6.5)

1 ½ (7.5)

1 1/3 (9)

2 (10)

2 ½ (12.5)

benadyrl

3

¼ (1.5)

½ (2)

½ (2.5)

½ (3)

¾ (3.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6)

CPM 2 mg

4

¼ (1)

¼ (1.5)

½ (2)

½ (2.5)

½ (3)

¾ (3.5)

¾ (4)

1 (5)

Dextro 15 mg

3

¼ (1.5)

¼ (1.5)

½ (2)

½ (2.5)

½ (2.5)

½ (2.5)

¾ (3.5)

¾ (4)

Erythromycin 125 mg

4

½ (2.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6.5)

1 ½ (7.5)

1 1/3 (9)

2 (10)

2 ½ (12.5)

Paracetamol 120 mg

4

½ (2.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6.5)

1 ½ (7.5)

1 1/3 (9)

2 (10)

2 ½ (12.5)

PenicillinV 125 mg

4

½ (2.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6.5)

1 ½ (7.5)

1 1/3 (9)

2 (10)

2 ½ (12.5)

Motilium 5 mg

3

¼ (1.5)

½ (2)

½ (2.5)

½ (3)

¾ (3.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6)

Salbutamol 2 mg

3

¼ (1.5)

½ (2)

½ (2.5)

½ (3)

¾ (3.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6)

Cloxacillin 125 mg

4

½ (2.5)

¾ (4)

1 (5)

1 ¼ (6.5)

1 ½ (7.5)

1 1/3 (9)

2 (10)

2 ½ (12.5)

 • แหล่งที่มา 1) Drug Information Handbook 9th Edition 2001-2002
 • 2) TIMS 3rd ISSUE 96

  3) Leaflet ของยา

ปณิตา สิงห์แก้ว ภบ.

อัจฉรา โคตรสุโพธิ์ ภบ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับยาความเห็น (0)