logo

มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน www.mediaforyouth.or.th

ปณิธาน :

เพราะเราคิดว่าสื่อมีผลต่อความคิด การตัดสินใจ และเป็นสิ่งชักนำให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงวัยกำลังเรียนรู้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต ในปัจจุบันมีสื่อให้เลือกรับรู้มากมาย ทั้งหนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งล้วนมีทั้งสื่อที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ นั่นจึงจำเป็นที่เราจะต้องช่วยป้องกันบุตรหลานของเราจากสื่อที่เป็นอันตรายทางความคิด และชี้แนะให้เค้าได้รับสื่อที่ดี สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เค้าควรจะนำไปคิดและใช้ได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

1. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่สื่อ ข้อมูล ข่าวสาร ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชน
2. มีบทบาทในการพิจารณา เผยแพร่ วิจารณ์ คัดเลือกสื่อที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน
3. ร่วมสร้างกระแส การสร้างสรรค์ สื่อที่ดีงามให้กับเยาวชน
4. จัดทำ ,ร่วมจัดทำ ,ส่งเสริมการจัดทำและสนับสนุนสื่อที่ดีงามให้กับเยาวชน
5. เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคี องค์กรอื่นๆในการรณรงค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
68/807 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel. : 0-2965-4662-3 Fax : 0-2965-4663

แผนที่