โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(เดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 3 มีนักเรียน 249 และมีครู พนักงานครู ครูจ้างสอนจำนวน 14 คน อยู่บนภูเขา ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ประมาณ 110  กิโลเมตร

       สภาพแวดล้อมและบริบทที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นชุมชนชนบท คนในชุมชนมีอาชีพทำไร่ และทำนาเป็นส่วนน้อย  ส่วนใหญ่ไปรับจ้างทำงานตามเมืองใหญ่ ทิ้งบุตรหลานไว้ให้อยู่กับญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย และส่วนหนึ่งนักเรียนต้องอยู่ตามลำพัง  รายได้โดยเฉลี่ยของคนในชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ  สภาพความขาดแคลนจึงตกอยู่กับนักเรียน

        เมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นทำให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว   ช่วยผู้ปกครองทำมาหากิน รับจ้าง หารายได้ตอนเลิกเรียนหรือวันหยุด บางครอบครัวที่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง  นักเรียนจะเป็นแรงงานสำคัญในการประกอบอาชีพนั้น  ลดค่าใช้จ่ายแรงงานไปได้ด้วย  ทำให้เป็นอุปสรรคและปัญหาในการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพราะนักเรียนขาดเรียนและออกกลางคัน ขาดความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว

        โรงเรียนได้สมัครเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นความสำคัญของการศึกษา มีความเข้มแข็งและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน นำหลักธรรมมาจัดการกับการเรียนรู้ ฝึกสมาธิด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทำให้ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคของด้านกระบวนการ  ทำให้ผลที่เกิดกับผู้เรียนไม่บรรลุตามเป้าหมาย

        โครงการนักเรียนจิตสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับความสำเร็จในการทดลองกิจกรรมขึ้นกับนักเรียนกลุ่มเล็ก สามารถเห็นได้ด้วยรูปธรรม และกิจกรรมได้ดำเนินต่อเนื่องเป็นกลุ่มโตขึ้นระดับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 61 คนในปีการศึกษา 2550 รวมทั้งมีโครงงานกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นคือโครงงานนักเรียนธรรมาภิบาล และเป็นปัญหาที่น่าสนใจของนักเรียนในปีการศึกษา 2551 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ได้ร่วมมือกันจัดตั้งกิจกรรมกลุ่มผู้นำนักเรียนธรรมาภิบาล   ศึกษาโครงงานเยาวชนคนธรรมาภิบาลสร้างสรรค์ทำดีเพื่อถวายในหลวง ได้รับรางวัลระดับที่  2 ในการประกวดโครงงานเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนวิทยสัมพันธ์เข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ   ฯ  ไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่วัดเนรมิตรวิปัสสนา  จำนวนทั้งหมด 21 โรงเรียน  เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามบริบทที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาของชาติ ทำให้เกิดโครงการจิตสาธารณะสู่กระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการได้แก่ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด สามัคคี วินัย สุภาพ มีน้ำใจ และกตัญญู 

        การบริหารงานวิชาการ  มีนโยบายให้คณะครูมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน โดยออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางกระบวนการย้อนกลับ (Backward Design) กำหนดเป้าหมายของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจ /ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ)  และให้ครูมีทักษะการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

        วันที่  18  กันยายน  2551 พระคุณเจ้า เจ้าอธิการจักรกฤษณ์ กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดไร่ตาพุฒ  เจ้าคณะตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณื และพระคุณเจ้าพระมหาปรกฤษณ์ กนฺสีโล วัดดุสิตารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้ไปติดตามประเมินการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ เนื่องจากโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำ 1 ใน จำนวน 11  โรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลก และจำนวน 81  โรงเรียนในภาคเหนือ

       ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จะเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษายินดีขอรับคำชี้แนะ ข้อเสนอและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทุกท่านด้วยความเต็มใจ และยินดีนำไปปฏิบัติตามทุกประการ