GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล

ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        พุทธศักราช  2546 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ว่าด้วยการวัดผล ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ”

 ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547  ในชั้นป ระถมศึกษาปีที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  สำหรับ ปีการศึกษา 2548  ให้ใช้ บังคับทุกชั้นเรียน                                                                                                                                                          ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2546 พ.ศ.2547  ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2551  และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ

 

 

หมวดที่  หลักการในการวัดผล และประเมินผลการเรียน                                                                         ข้อ 4   การวัดผล  และประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้                                                                                                    4.1  โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม           4.2 

 การวัดผล และประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้    ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 209580
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอตัวอย่างระเบียบการวัดผบประเมินผลของโรเรียนหน่อย หลักสูตร 2551 นะ