วันที่ 24 มีนาคม 2549 คณะกรรมการKM ศูนย์อนามัยที่ 1(ศอ.1) กรมอนามัย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆภายในศูนย์ฯเอง ที่ผ่านมายังไม่มีการจัดเวทีแบบนี้ มีเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะภายในงานเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศอ.1ที่มีชุมชนปฏิบัติที่เข้มแข็ง เช่นชุมชนการพัฒนาพฤติกรรมบริการของห้องผ่าตัดและห้องคลอด ชุมชนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภายใต้หัวปลา "การสร้างภาคีเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" จัดกลุ่มคละกันทุกฝ่าย ผลการแลกเปลี่ยนพบว่าเจ้าหน้าที่พอใจการจัดแบบนี้เพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานกับเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นๆบ้าง เห็นการทำงานที่หลากหลายและแตกต่างจากแผนกตนเอง บางคนบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีการทำงานกับเครือข่ายภายนอกมากมาย และต้องใช้ทักษะ เทคนิค วิธีการต่างๆสารพัด สิ่งที่เป็นข้อปุจฉาในกลุ่มเป็นเรื่อง คำว่า พันธมิตร ภาคี เครือข่าย ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก ซึ่งมีการวิสัชนากันพอสมควร พอกระตุกกระตุ้นบางคนที่ไม่เคยมองเรื่องเหล่านี้เลยได้บ้าง โดยเฉพาะฝ่ายบริหารที่ทำงานเป็น back office เริ่มเห็นว่าจะปรับบริการอย่างไร ตัวอย่างคำพูดที่โดนใจผู้เขียนคือ"แต่ก่อนเคยให้บริการไปตามหน้าที่ อารมณ์ดีบ้าง อารมณ์เสียบ้าง ดุผู้รับบริการบ้าง แต่ตั้งแต่เริ่มทำ KM. นี่พฤติกรรมบริการเปลี่ยนไปเพราะคนอื่นมีกำลังใจ และแข่งกันทำดี เราจะทำเหมือนเดิมได้อย่างไร เหมือนเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสีย" ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างและทำงานกับพันธมิตร ภาคีเครือข่ายของเวทีครั้งนี้คือเรื่อง

                                       - นโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหาร

                                       - ความมุ่งมั่น เสียสละของทีมงาน ความสามัคคี

                                        - ทักษะการสร้างและทำงานกับภาคเครือข่าย เช่นมนุษยสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ advocate  lobby การเจรจาต่อรอง  การยืดหยุ่นในการทำงาน

                                        - การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการปฏิบัติ

                                        - การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                                        - การบริการด้วยใจ

ข้อคิดเห็นส่วนตัว: ต้องเพิ่มทักษะการเป็นfacilitater และ notetaker ในทีมทำงาน กล่าวคือfa. บางคนยังไม่สามารถดึงtacit knowledge จากสมาชิกออกมาได้ และnotetakerเลือกจดบันทึกเฉพาะประเด้นที่ตนสนใจ ไม่จดทันทีใช้จำเอาแล้วมาจดในภายหลัง สำหรับสมาชิกบางคนยังเป็นผู้ฟัง และผู้เล่าที่ไม่ดีนัก