อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1991) ได้เสนอแบบจำลองขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียม(Preparation)

- การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

- การเก็บข้อมูล

- การเรียนรู้เนื้อหา

- การสร้างความคิด

ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน(Design instruction)

- การทอนความคิด

- การวิเคราะห์งานและมโนมติ

- การออกแบบบทเรียนขั้นแรก

- การประเมินและทบทวน

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน(Writing Flowchart)

ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด(Creating Storyboard)

ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม(Programming Lesson)

ขั้นที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน(Producing Supporting Materials)

ขั้นที่ 7 ขั้นตอนการประเมอนและแก้ไขบทเรียน(Evaluation and Revision)