จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จิตวิทยาเป็นการมุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องคำนึงถึงจิตวิทยาดังต่อไปนี้

1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง(Attention and Perception)

2. การจดจำ (Memory)

3. ความเข้าใจ (Comprehention)

4. ความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learning)

5. แรงจูงใจ (Motivition)

6. การควบคุมบทเรียน ( Learner ConTrol)

7. การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning)

8. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แน่งน้อย อุปมา:G3ความเห็น (0)