ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องคำนึงถึงจิตวิทยาดังต่อไปนี้

1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง(Attention and Perception)

2. การจดจำ (Memory)

3. ความเข้าใจ (Comprehention)

4. ความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learning)

5. แรงจูงใจ (Motivition)

6. การควบคุมบทเรียน ( Learner ConTrol)

7. การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning)

8. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)